Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính

Được đăng lên bởi DaNy LuNo
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2595 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC

BÙI XUÂN DIỆU

Bài Giảng
ĐẠI

SỐ TUYẾN TÍNH
(lưu hành nội bộ)

TẬP HỢP - LOGIC - ÁNH XẠ - SỐ PHỨC, MA TRẬN - ĐỊNH THỨC - HỆ
PHƯƠNG TRÌNH , K HÔNG GIAN VÉCTƠ, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH , D ẠNG TOÀN
PHƯƠNG - K HÔNG GIAN EUCLIDE

Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải

Hà Nội- 2009

MỤC
Mục lục .

LỤC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Chương 1 . Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1

Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Các phép toán logic . . . . . . . . . . . . .
1.2
Các tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Lượng từ phổ biến và lượng từ tồn tại . .
2
Tập hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Các phép toán trên tập hợp . . . . . . . .
2.2
Các tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Ánh xạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Tập ảnh, tập nghịch ảnh . . . . . . . . . .
3.3
Đơn ánh, toàn ánh, song ánh . . . . . . .
4
Cấu trúc đại số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Cấu trúc nhóm . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Cấu trúc vành . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Cấu trúc trường . . . . . . . . . . . . . . .
5
Số phức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Dạng chính tắc của số phức . . . . . . . .
5.2
Dạng lượng giác của số phức . . . . . . . .
5.3
Số phức liên hợp . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 2 . Ma trận - Định thức - Hệ phương trình .
1

2

Ma trận . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Các phép toán trên ma trận
1.2
Các tính chất . . . . . . . . .
Định thức . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Định nghĩa . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
1

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5
5
6
7
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
16
19
19
19
20
. 25

.
.
.
.
.

.
.
.
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NI
VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG & TIN HỌC
BÙI XUÂN DIỆU
Bài Giảng
ĐI S TUYN TÍNH
(lưu hành nội bộ)
TP HP - L OGIC - ÁNH X - S PHC, MA TRN - ĐNH THC - H
PHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG GIAN VÉCTƠ, ÁNH X TUYN TÍNH, DNG TN
PHƯƠNG - KHÔNG GIAN EUCLIDE
Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải
Nội- 2009
Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính - Người đăng: DaNy LuNo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Bài Giảng Đại Số Tuyến Tính 9 10 898