Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi Hoàng Việt
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 4862 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

PGS.TS NGUYỄN VĂN THẮNG
THS NGUYỄN VĂN SỸ

Hà Nội 1/2010

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1-1: Danh mục các dự án thuộc lĩnh vực phát triển tài nguyên nước phải lập báo
cáo ĐTM theo quy định trong Nghị Định 21/2006/NĐ-CP ......................................... 24
Bảng 2-1: Các nhóm tài nguyên và nhân tố môi trường chịu tác động của dự án........ 32
Bảng 2-2: Chuỗi hoạt động-biến đổi môi trường - tác động môi trường của dự án phát
triển nông nghiệp .......................................................................................................... 47
Bảng 3-1: Bảng liệt kê số liệu môi trường để so sánh các phương án quy hoạch các hồ
chứa nước (theo Lohani và Kan, 1983) ........................................................................ 61
Bảng 3-2: Bảng kiểm tra danh mục dạng câu hỏi đơn giản của dự án tưới.................. 63
Bảng 3-3: Bảng danh mục môi trường có trọng số của dự án đập/ hồ chứa ............... 64
Bảng 3-4: Danh mục các TDDMT và tỷ trọng của dự án xây dựng dập và hồ chứa
Boloti trên song Mungusi ứng dụng hệ thống ước lượng môi trường Batlle EES (tổng
số điểm là 1000 đơn vị)................................................................................................. 68
Bảng 3-5: Kết quả áp dụng phương pháp EES cho dự án hồ Boloti ............................ 76
Bảng 3-6: Ma trận đơn giản các tác động môi trường của dự án PTTNN ................... 79
Bảng 3-7: Ma trận môi trường của dự án xây dựng hồ chứa (Lohani 1982) ................ 80
Bảng 3-8: Ma trận môi trường của dự án xây dựng đập Quae Yai ( Lohani và N.C.
Thành) ........................................................................................................................... 80
Bảng 4-1: Bảng tổng hợp các tác động tiêu cựccủa dự án xây dựng đập, hồ chứa ...... 94
và các biện pháp giảm thiểu .......................................................................................... 94

DANH MỤC HÌNH
Hình 1-1: Tiếp cận khái niệm kinh tế, xã hội, sinh thái trong phát triển bền vững ....... 7
Hình 1-2: Chu trình dự án và trình tự thực hiện ĐTM ................................................. 17
Hình 1-3: Sơ đồ khối biểu thị quá trình ĐTM và các nghiên cứu của dự án............... 21
Hình 1-4: Mối quan hệ giữa quá trình ĐTM với quy hoạch và .................................... 22
thực hiện dự án (theo Escap) ..............................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
B MÔN MÔI TRƯỜNG
BÀI GING MÔN HC
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
PGS.TS NGUYN VĂN THNG
THS NGUYN VĂN S
Hà Ni 1/2010
bài giảng đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đánh giá tác động môi trường - Người đăng: Hoàng Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
bài giảng đánh giá tác động môi trường 9 10 528