Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6

Được đăng lên bởi Ngot Nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: SINH HỌC 6
GV: TRƯƠNG THẾ THẢO
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU – T.X AN NHƠN

1

2

Bài 50: VI KHUẨN.
I. Hình dạng, kích thước và  Quan sát vào hình 50.1 hãy
cấu tạo của vi khuẩn:
cho biết:
- Vi khuẩn có nhiều hình dạng - Vi khuẩn có những hình
khác nhau: hình cầu, hình
dạng nào?
que, hình dấu phảy, xoắn… - Kích thước của vi khuẩn?

3

Hình 50.1. Các
dạng vi khuẩn

Vi khuẩn
hình que

Vi khuẩn hình
Vi khuẩn
dấu phẩy
hình cầu

Vi khuẩn hình
xoắn
4

Vách
tế bào

Nhân
chưa
hoàn
chỉnh

Chất
tế bào

Nhân
Vách
tế bào

Chất
tế bào
Lục lạp

TẾ BÀO VI KHUẨN

TẾ BÀO THỰC VẬT

Vi khuẩn có cấu tạo như thế nào ?

5

Bài 50: VI KHUẨN.
I. Hình dạng, kích thước và
cấu tạo của vi khuẩn:
- Vi khuẩn có nhiều hình dạng
khác nhau: hình cầu, hình
que, hình dấu phảy, xoắn…
- Vi khuẩn có kích thước rất
nhỏ bé, cấu tạo đơn bào đơn
giản (tế bào chưa có nhân
hoàn chỉnh).
II. Cách dinh dưỡng:

Vách
tế bào

Nhân
chưa
hoàn
chỉnh

Chất
tế bào

TẾ BÀO VI KHUẨN

6

 Em hãy so sánh màu sắc của lá cây với màu sắc của
vi khuẩn?

Lá cây

Vi khuẩn

7

Bài 50: VI KHUẨN.
I. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi
khuẩn:
- Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau:
hình cầu, hình que, hình dấu phảy,
xoắn…
- Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ bé, cấu
tạo đơn bào đơn giản (tế bào chưa có
nhân hoàn chỉnh).

 Vi khuẩn không có chất diệp
lục, vậy nó dinh dưỡng
bằng cách nào?

II. Cách dinh dưỡng:

- Dị dưỡng (chủ yếu):
+ Hoại sinh: Sống bằng các chất
hữu cơ có sẵn trong xác động,
thực vật đang phân hủy.
+ Kí sinh: sống nhờ trên cơ thể
sống khác.
- Tự dưỡng (số ít): tự tổng hợp
được chất hữu cơ

8

Bài 50: VI KHUẨN.
 Đọc thông tin sau:
- Trong 1 gam đất ở cánh đồng có tới
II. Cách dinh dưỡng:
hàng trăm triệu vi khuẩn, đặc biệt
- Dị dưỡng (chủ yếu):
đất tốt có tới 6-8 tỉ vi khuẩn. Ngược
+ Hoại sinh: Sống bằng các
lại 1 gam đất ở sa mạc chỉ có vài vạn
vi khuẩn. Ở các lớp đất sâu 5m cũng
chất hữu cơ có sẵn trong
Từ những số liệu trên,cóem
có nhận
xétcàng
gì xuống sâu
vi khuẩn
nhưng
xác động, thực vật đang
về sự phân bố vi khuẩn
tự nhiên?
số trong
lượng càng
ít.
phân hủy.
- Trong nước, nhất là nước bẩn, có
+ Kí sinh: sống nhờ trên cơ
nhiều vi khuẩn: 1cm3 nước này có
thể sống khác.
hàng vạn đến hàng chục vạn vi
- Tự dưỡng (số ít): tự tổng
khuẩn.
hợp được chất hữu cơ
- 1 cm3 không khí ở thành phố cũng
III. Phân bố và số lượng:
có hàng vạn tới hàng chục vạn vi
Vi khuẩn phân bố rất rộng
khuẩn, nhưng không khí trong lành ở
rãi trong thiên nhiên và
biển hoặc trong rừng thì số lượng vi
9
khuẩn có r...
1
GV: TRƯƠNG THẾ THẢO
TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU – T.X AN NHƠN
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: SINH HỌC 6
Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6 - Người đăng: Ngot Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn sinh học lớp 6 9 10 552