Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 1

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A LƯỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI

Cô
và
trò
lớp
1/2
Trườn
g
Tiểu
học
Hồng
Thái

Chúc
Kính
mừng
chào
quý
quý
Thầy
thầy
Cô
cô
giáo
về
dự
giờ
thăm
lớp

Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2015
Caùi Boáng
Tập
đọc:
ang
Caùi Boáng laø caùi boáng b
bang
say
Kheùo saû
y, kheùo ssaøng cho meï naáu côm.
ñöông
Meï Boáng ñi chôï ñöôø
ng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
ñôõ =/ ñô
ñôû
/ ñöông
ñöôø
ng =
ñöông
/ x
ssaûy =
xaûy
boá
oâng bang
ang

ng ban
an
/ boùong
=

Ñoàng dao

Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2015
Tập đọc:Caùi Boáng
Caùi Boáng laø caùi boáng bang

Kheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
g
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
Ñoàng dao

Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2015
Tập đọc:Caùi Boáng
Caùi Boáng laø caùi boáng bang
Kheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.
Ñoàng dao

Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2015
Caùi Boáng
Caùi Boáng laø caùi boáng bang
Kheùo saûy, kheùo saøng cho meï naáu côm.
Meï Boáng ñi chôï ñöôøng trôn
Boáng ra gaùnh ñôõ chaïy côn möa roøng.

Ñoàng dao

1

Tìm tieáng trong baøi coù chứa vaànanh
anh.

Thứ hai ngày 02 tháng 3 năm 2015
Caùi Boáng

2

Noùi caâu chöùa tieáng:
– coù vaàn anh

M: Nöôùc chanh
anh maùt vaø boå.

– coù vaàn ach

M: Quyeån saù
ach
ch naøy raát hay.

...
Chúc
mừng
quý
Thầy
giáo
Kính
chào
quý
thầy
về
dự
giờ
thăm
lớp
trò
trò
lớp
lớp
1/2
1/2
T
T
n
n
g
g
Tiểu
Tiểu
học
học
Hồng
Hồng
Thái
Thái
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A LƯỚI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO A LƯỚI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 1 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 1 9 10 703