Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 3

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TËp ®äc

TiÕng ru

TËp ®äc

TiÕng ru
Luyện đọc
*Từ:

làm mật;

yêu nước;

nhân gian; đốm lửa.

*Khổ thơ 1:
Con ong lµm mËt, yªu hoa
Con c¸ b¬i, yªu níc; con chim ca, yªu trêi
Con ngêi muèn sèng, con ¬i
Ph¶i yªu ®ång chÝ, yªu ngêi anh em.

Tìm hiểu bài

Tập đọc:

Tiếng ru
Luyện đọc
*Từ:

làm mật;

Tìm hiểu bài
yêu nước;

nhân gian; đốm lửa.

*Khổ thơ 2 :
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người - đâu phải nhân gian ?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

Tập đọc:

Tiếng ru
Luyện đọc
*Từ:

làm mật;

Tìm hiểu bài
yêu nước;

nhân gian; đốm lửa.

*Khổ thơ 3 :
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

Tập đọc:

Tiếng ru
Con ong làm mật, yêu hoa

(Trích)

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

Một người – đâu phải nhân gian ?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ , biển đâu nước còn ?

TỐ HỮU

Tập đọc:
Tiếng ru

Tìm hiểu bài

Con ong, con cá, con chim yêu những gì ? Vì sao?

• Ong yêu hoa vì hoa giúp ong làm mật

• Con cá bơi yêu nước vì có nước cá mới sống được

• Con chim yêu trời vì có bầu trời cao rộng chim mới
có chỗ bay nhảy, hát ca.

Tập đọc:
Tiếng ru
H·y nªu c¸ch hiÓu cña em trong nh÷ng c©u th¬ sau:
Mét ng«i sao ch¼ng s¸ng ®ªm
Mét th©n lóa chÝn , ch¼ng nªn mïa vµng
Mét ngêi - ®©u ph¶i nh©n gian?
Sèng ch¨ng, mét ®èm löa tµn mµ th«i!

Một ngôi sao chẳng sáng đêm .
 Một ngôi sao không làm nên đêm sao sáng.
 Nhiều ngôi sao mới làm nên đêm sao sáng.

Mét th©n lóa chÝn, ch¼ng nªn mïa vµng.

Mét th©n lóa chÝn kh«ng lµm nªn mïa vµng.
NhiÒu th©n lóa chÝn míi lµm nªn mïa vµng.

Một người đâu phải nhân gian?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

 Một người không phải là cả loài người. Người sống
một mình, cô đơn giống như đốm lửa sắp tàn lụi.

Tập đọc:

Tiếng ru
Luyện đọc
* Từ:

làm mật ;

yêu nước;
nhân gian; đốm lửa.
*Khổ thơ:
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

Tìm hiểu bài
nhân gian

Tập đọc:

Tiếng ru
Vì sao núi không nên chê đất thấp?
Vì núi nhờ có đất bồi mới cao.

Tập đọc:

Tiếng ru
Luyện đọc
* Từ:

làm mật ;

yêu nước;
nhân gian; đốm lửa.
* Khổ thơ:
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 3 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Tập đọc lớp 3 9 10 495