Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng điện tử môn Toán

Được đăng lên bởi hongkien762013
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình 1

Hình 2

Chương III – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

NỘI DUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG III.
+ Định lí Ta-let (Thuận, đảo, hệ quả)
+ Tính chất đường phân giác trong tam giác
+ Tam giác đồng dạng và ứng dụng của nó.

AB 3
?
? 1- Cho AB = 3cm; CD = 5cm;
CD 5
A
C

B

EF = 4dm; MN = 7dm;

D

EF 4
?
MN 7

Định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của
chúng theo cùng một đơn vị đo.

Xác định tính đúng,sai trong các khẳng định sau,nếu sai sửa lại cho đúng

stt

Nội dung

Đúng Sai

MN 3
=
PQ 7

1

MN=3cm ; PQ=7cm thì

2

CD=5cm ; IK=10cm thì CD = 1

3

EF=1dm ; GH=20cm thì EF = 1

IK

GH

Sửa lại

ᵡ
ᵡ

2

20

ᵡ

EF 1
=
GH 2

Bài tập:
1.Cho hai đoạn thẳng AB = 300cm và CD = 50dm.Tính tỉ số của hai
đoạn thẳng AB và CD
a, Theo đơn vị đo là cm
b, Theo đơn vị đo là dm
2.Cho A’B’ = 9cm ; C’D’ = 15cm. Tính tỉ số của 2 đoạn thẳng
A’B’ và C’D’
*Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách
chọn đơn vị đo.

Định nghĩa:
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’
nếu có tỉ lệ thức: AB = A'B' hay AB = CD
CD

C'D'

A'B'

C'D'

Bài tập: Trong các trường hợp sau hai đoạn thẳng MN và
PQ có tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và GH không?
a, MN = 2cm, PQ = 5cm và EF = 40dm, GH = 10m
b, MN = 0,5dm, PQ = 0,7dm và EF = 15cm, GH = 24cm

A

Bài tập: Cho hình vẽ
biết AM=MP=PB
và MN//BC ; PQ//BC

M
P

N
Q

C
B
a, Chứng minh AN=NQ=QC
b, Hãy lấy mỗi đoạn thẳng bằng nhau trên mỗi cạnh AB và AC làm
đơn vị đo độ dài các đoạn thẳng trên mỗi cạnh đó, so sánh các tỉ số:

AM
AN
VÀ
MB
NC

AP
AQ
VÀ
AB
AC

AM
AN
VÀ
AB
AC

AP
VÀ
PB
PB
VÀ
AB

MB
NC
VÀ
AB
AC
NHÓM 1, 2

AQ
QC
QC
AC

NHÓM 3, 4

A
M

P

B

N
Q

C

AM
AN
=
MB
NC

AP
AQ
=
AB
AC

AM
AN

AB
AC

MB
NC

AB
AC

AP
AQ

PB
QC
PB
QC

AB
AC

NHÓM 1,2

NHÓM 3,4

Định lí Ta-let. (Thừa nhận không chứng minh)
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và
những
cắt hai cạnh còn lại
thì nó định ra trên hai cạnh
đó đoạn
thẳng tương ứng tỉ lệ.

VÝ dô . TÝnh ®é dµi x trong hình.
D
6,5

N

M
x
E

4

2

MN // EF

F

?4 a. Tính độ dài x trong hình.

b. Tính độ dài y trong hình.

C

A

3
D

x
E

5
B

a

5
10

a // BC

C

3,5
B

D

4
E
A

y

?4 a. Tính độ dài x trong hình.
A

3
D

x
E

5
B

a
10

a // BC

C

?4 b. Tính độ dài y trong hình.

5
3,5
B

D

C
4
E
A

y

Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, ghi nhớ định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng,
đoạn thẳng tỉ lệ, định lí Ta-lét trong tam giác.
- Vận dụng các định nghĩa, định lí vào việc giải bài tập, hoàn
thành các bài tập SGK trang 58; 59
*Tìm hiểu:
-Thô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng điện tử môn Toán - Người đăng: hongkien762013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bài giảng điện tử môn Toán 9 10 826