Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử: Vùng biển Việt Nam

Được đăng lên bởi Đinh Thu Giang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn: Địa lý 8

Tuaàn : 23 Tieát: 27

BAØI 24 : VUØNG BIEÅN VIEÄT NAM
I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG :

Ba
-s
i

Eo

Eo
Lo Đ à
an i

Vịnh Bắc BEo
ộ Quỳnh Châu

đ
nMi
Eo
rô

Eo

M

ô-

Vịnh Thái
Lan

Eo Ba-la-bắc
Eo

al
ắc
ca

a
n-t
ma
-lia
Ca
s- p
Ga
Eo

QÑ

Ñaûo
Phuù
Quoác

Sa
g
n
ø
a
Ho

QÑ

Sa
g
n
ø
ô
Trö

THAÛO LUAÄN NHOÙM : 4 nhoùm (3 phuùt)
Nhoùm 1: Nöôùc ta naèm trong kieåu khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa,
neân cheá ñoä gioù bieån nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì ?
Nhoùm 2 : Hoïc sinh xem Hình 24.2 , neâu cheá ñoä nhieät vaø cheá
ñoä möa treân bieån Ñoâng ?
Nhoùm 3 : Döïa vaøo Hình 24.3 , haõy cho bieát höôùng chaûy cuûa
caùc doøng bieån theo muøa treân bieån Ñoâng töông öùng vôùi 2
muøa gioù chính khaùc nhau nhö theá naøo ?

Nhoùm 1 : Nöôùc ta
naèm trong kieåu khí
haäu nhieät ñôùi gioù
muøa, neân cheá ñoä gioù
bieån nöôùc ta coù ñaëc
ñieåm gì ?

Nhoùm 2 : Neâu cheá ñoä nhieät vaø cheá ñoä möa treân bieån Ñoâng ?

Nhoùm 3 : Döïa vaøo Hình 24.3 , haõy cho bieát höôùng chaûy cuûa
caùc doøng bieån theo muøa treân bieån Ñoâng töông öùng vôùi 2 muøa
gioù chính khaùc nhau nhö theá naøo ?

Nhoùm 4 : Cuøng vôùi
caùc doøng bieån , treân
vuøng bieån Vieät Nam
coøn coù hieän töôïng gì
keùo theo söï phong
phuù caùc luoàng sinh
vaät bieån ? Cheá ñoä
trieàu vuøng bieån coù
ñaëc ñieåm gì ?

Khai thaùc daàu moû .

Khai thaùc hải saûn.

Ñaùy bieån .

Saûn xuaát muoái.

Giao thoâng trong nöôùc vaø quoác teá

Du lòch

Caûng Saøi Goøn

- Bieån coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái
vôùi töï nhieân nöôùc ta ?

Baõo soá 1

Triều cường

Luõ luït mieàn trung

Daàu loang do taøu bò ñaém

Chaát thaûi coâng nghieäp

Phaân boùn thuoác tröø saâu .

Raùc thaûi ven bôø.

HS đọc  , BAØI ĐỌC THEÂM
SGK /91
Ngaøy 12 – 5 – 1977, chính phuû
nöôùc coäng hoøa xaû hoäi chuû nghóa
Vieät Nam ñaõ tuyeân boá veà laõnh
haûi, vuøng tieáp giaùp, vuøng ñaëc
quyeàn kinh teá vaø theàm luïc ñòa,
khaúng ñònh chuû quyeàn vaø caùc
quyeàn cuûa nöôùc ta treân caùc vuøng
bieån vaø theàm luïc ñòa . Tuyeân boá
naøy phuø hôïp vôùi luaät bieån quoác teá
hieän haønh, quy ñònh vuøng bieån
thuoäc chuû quyeàn nöôùc ta bao goàm
caùc vuøng noäi thuûy, laõnh haûi, vuøng
tieáp giaùp vaø vuøng ñaëc quyeàn veà
kinh teá. Döôùi phaàn nöôùc bieån l2
phaàn theàm luïc ñòa.
Ngaøy 12 – 11 – 1982, Chính phuû
ta tuyeân boá veà ñöôøng cô sôû duøng
ñeå tính chieàu roäng laõnh haûi Vieät

*. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP :
Caâu 1 : Bieån Ñoâng laø moät bieån lôùn töông ñoái kín , Phaàn bieån
Ñoâng thuoäc Vieät Nam coù dieän tích laø bao nhieâu ?
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử: Vùng biển Việt Nam - Người đăng: Đinh Thu Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng điện tử: Vùng biển Việt Nam 9 10 831