Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi kbuonme
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

TÊN HỌC PHẦN

: ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

MÃ HỌC PHẦN

: 17211

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2010

MỤC LỤC
STT
CHƢƠNG 1

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
CHƢƠNG 2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
CHƢƠNG 3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
CHƢƠNG 4

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
CHƢƠNG 5

NỘI DUNG
GIỚI THIỆU ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Giới thiệu về đồ họa máy tính
Tổng quan về một hệ đồ họa
Hệ tọa độ thực, hệ tọa độ thiết bị và hệ tọa độ chuẩn
Mô hình màu
CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐỒ HỌA CƠ BẢN

Giới thiệu về các đối tượng đồ họa cơ sở
Các đối tượng đồ họa cơ sở: điểm, đường, vùng tô, văn bản
Các thuộc tính của các đối tượng đồ họa cơ sở
Các thuật toán vẽ điểm, đường
Vẽ đường thẳng
Vẽ đường tròn, elip
Các thuật toán tô màu
Thuật toán tô màu dựa theo dòng quét đơn giản
Thuật toán tô màu dựa theo đường biên
Bài tập áp dụng
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ HỌA 2 CHIỀU

Các phép biến đổi cơ sở
Giới thiệu về phép biến đổi
Phép tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ
Phép quay
Kết hợp các phép biến đổi
Kết hợp các phép tịnh tiến
Kết hợp các phép biến đổi tỉ lệ
Kết hợp các phép quay
Một số phép biến đổi khác
Phép biến dạng
Phép đối xứng
Tính chất của phép biến đổi affine
Phép biến đổi giữa các hệ tọa độ
Bài tập áp dụng
PHÉP QUAN SÁT 2 CHIỀU

Cửa sổ và vùng quan sát
Phép biến đổi từ cửa sổ - đến – vùng quan sát
Phép cắt xén hai chiều
Giải thuật Cohen – Sutherland
Giải thuật chia tại trung điểm
Giải thuật Liang – Barsky
Bài tập áp dụng
ĐỒ HỌA 3 CHIỀU

TRANG
1
1
2
2
3
4
4
4
4
4
4
7
10
10
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1

5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4

Tổng quan về đồ họa ba chiều
Quy trình hiển thị đồ họa ba chiều
Mô hình hóa đối tượng
Biểu diễn đối tượng ba chiều
Biểu diễn mặt đa giác
Đường cong và mặt cong , đường cong và mặt cong Bezier, BSpline
Các phép biến đổi hình học ba chiều
Phép biến đổi tỷ lệ
Phép biến dạng
Phép tịnh tiến
Phép quay
Bài tập áp dụng

CHƢƠNG 6

QUAN SÁT 3 CHIỀU

6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4

Các phép chiếu
Phép chiếu song song
Phép chiếu phối cảnh
Điểm tụ
Loại bỏ mặt khuất
Bài tập áp dụng

25
25
25
26
27
27
29
30
30
31
31
31
33
33
34
37
38
39
44

Tên học phần: Đồ họa máy tính

Loại học phần: 4

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Máy tính

Khoa phụ trách: CNTT

Mã học...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
TÊN HỌC PHẦN : ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
MÃ HỌC PHẦN : 17211
TRÌNH ĐĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2010
BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - Người đăng: kbuonme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
BÀI GIẢNG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH 9 10 18