Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng đt tin hoc 8 bài 3

Được đăng lên bởi duongvanngathsl
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 3

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
VÀ DỮ LIỆU

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

1. DỮ LIỆU VÀ KIỂU DỮ LIỆU
• Các ngôn ngữ lập trình định nghĩa sẵn một số kiểu dữ liệu
cơ bản.
• Kiểu dữ liệu xác định các giá trị của dữ liệu và các phép
toán thực hiện trên giá trị đó
Hãy trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản
trong ngôn ngữ lập trình?

Kiểu số nguyên.
Kiểu số thực.
Kiểu xâu kí tự.

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Pascal

Tên kiểu

Phạm vi giá trị

integer

Số nguyên trong khoảng -215 đến 215 – 1

real

Số thực có giá trị tuyệt đối trong khoảng
2,9x10-39 đến 1,7x1038 và số 0

Char

Một kí tự trong bảng chữ cái

String

Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự

Trong Pascal, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số là
kiểu xâu. Ta phải đặt dãy số đó trong cặp dấu nháy đơn
Ví dụ: ‘Chao cac ban’; ‘5324’

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

2. CÁC PHÉP TOÁN VỚI DỮ LIỆU KiỂU SỐ
Kí hiệu các phép toán số học trong ngôn ngữ Pascal

Kí hiệu

Phép toán

Kiểu dữ liệu

+

Cộng

Số nguyên, số thực

-

Trừ

Số nguyên, số thực

*

Nhân

Số nguyên, số thực

/

Chia

Số nguyên, số thực

Chia lấy phần nguyên

Số nguyên

Chia lấy phần dư

Số nguyên

div
mod

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
Trình bày quy tắc tính các biểu thức số
học trong ngôn ngữ Pascal?

• Các phép toán trong ngoặc được thực hiện trước tiên.
• Trong dãy các phép toán không có dấu ngoặc, các
phép nhân, phép chia lấy phần nguyên (div) và phép
chia lấy phần dư (mod) được thực hiện trước.
• Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự từ
trái sang phải.
• Trong ngôn ngữ lập trình chỉ được sử dụng dấu ngoặc
tròn

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
PHÉP TOÁN

PHÉP TOÁN TRONG PASCAL

axb–c+d

a*b – c + d

a
15 + 5 x
2

15+5*(a/2)

x 5
y
 x  2 2

a  3 b 5

  a  b c  d  6  a
3

(x+5)/(a+3)-y(b+5)*(x=2)(x=2)

((a+b)*(c-d)+5)/3-a

Bài tập ví dụ

Em hãy hoàn thành bài tập sau: Điền dấu x vào ô lựa chọn
STT

Dữ liệu

1

54231

2

‘54231’

3

142.34

4

‘8a’

5

- 346

6

-16.31

7

‘1/10/2008’

8

‘Lop 8a’

Kiểu số nguyên Kiểu số thực Kiểu xâu

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

3. Các phép so sánh
Trong toán học

Kí hiệu

=
<
>
≠
≤
≥

Phép so sánh

Ví dụ

Bằng

5=5

Nhỏ hơn

3<5

Lớn hơn

9>6

Khác

6≠5

Nhỏ hơn hoặc bằng

5≤6

Lớn hơn hoặc bằng

9≥6

Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là Đúng hoặc Sai

Bài 3.

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

3. Các phép so sánh
Khi viết chương trình, để so sánh dữ liệu (số, biểu thức,...
Bài 3
CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
VÀ DỮ LIỆU
VÀ DỮ LIỆU
Bài Giảng đt tin hoc 8 bài 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng đt tin hoc 8 bài 3 - Người đăng: duongvanngathsl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài Giảng đt tin hoc 8 bài 3 9 10 556