Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM..............1
Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM .....................................................................................................................3
Chương I SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ....................... 5
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG................................5
I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ............5
Chương IV ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ .........................................25

2

Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao đ ộng và c ủa
dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và t ư t ưởng H ồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương,
chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của
cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua
cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và h ệ th ống quan
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Vi ệt Nam
- từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- M«n §êng lèi c¸ch m¹ng §¶ng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi m«n Nh÷ng
nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ m«n T tëng Hå ChÝ Minh. Do
®ã n¾m v÷ng hai m«n häc nµy sÏ trang bÞ cho sinh viªn c¬ së khoa häc vµ ph ¬ng ph¸p luËn ®Ó nghiªn cøu m«n häc.
- M«n §êng lèi c¸ch m¹ng §¶ng kh«ng chØ ph¶n ¸nh sù vËn dông s¸ng t¹o
m«n Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ m«n T tëng Hå ChÝ
Minh, mµ cßn bæ sung ph¸t triÓn vµ lµm phong phó chñ nghÜa M¸c-Lªnin
®ång thêi lµm t¨ng tÝnh thuyÕt phôc cña hai m«n lý luËn chÝnh trÞ nµy.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3

- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - ch ủ th ể
hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển ...
BÀI GI NG
Đ NG L I CÁCH M NG C AƯỜ
Đ NG C NG S N VI T NAM
1
Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 228