Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC

1. Thời lượng: 3 tín chỉ ( Nghe giảng 70%,
thảo luận 30% )

2. Mục tiêu của môn học:
- Cung cấp cho SV những nội dung cơ bản ĐLCM
của ĐCS Việt Nam
- XD cho SV niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Giúp SV vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực
giải quyết những vấn đề KT, chính trị, VH-XH.
3. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải đọc, nghiên cứu trước giáo trình và các tài
liệu có liên quan đến môn học.
4. Nội dung: Gồm chương mở đầu và 8 chương
5.Tài liệu học tập:
- Giáo trình Đường lối CM của ĐCSVN…

Chương mở đầu.
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a) Khái niệm đường lối CM của ĐCS Việt Nam.
- ĐCSVN (3-2 -1930) là đội TP của GC CN, đồng thời
là đội TP của NDLĐ và của DTVN. Đảng lấy CN
Mác-Lênin và TT HCM làm nền tảng và kim chỉ nam
cho hành động của Đảng.
- Đlối CM của Đảng: là HT quan điểm, chủ trương,
CS của Đảng về mục tiêu, phương hướng, NV và
giải pháp của CM VN. Đlối CM của Đảng được thể
hiện qua Cương lĩnh, NQ, chỉ thị ...của Đảng

b. Đối tượng nghiên cứu môn học.
- Nghiên cứu sự ra đời của ĐCSVN và đường
lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo
CMVN từ 1930 đến nay.
- Nghiên cứu mối quan hệ mật thiết với môn
Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN và
môn TT HCM .
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của ĐCSVN
- chủ thể hoạch định đường lối CM Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và
kết quả thực hiện ĐLCM của Đảng trong đó
đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.

II. PP. NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC
TẬP MÔN HỌC

1.Phương pháp nghiên cứu
a.Cơ sở phương pháp luận.
Phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp
luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan
điểm có ý nghĩa PP luận của HCM
b) PP nghiên cứu cụ thể:
PP. LS và LG, ngoài ra có thể sử dụng PP
phân tích, tổng hợp, so sánh ...

...
Đ NG L I CÁCH M NGƯỜ
C A Đ NG C NG S N VI T NAM
N I DUNG CH NG TRÌNH VÀ YÊU C U MÔN H C ƯƠ
1. Th i l ng: 3 tín ch ( Nghe gi ng 70%, ượ
th o lu n 30% )
Bài giảng: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam 9 10 863