Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng este lipit của thầy Ngọc

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2800 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc

Lý thuyết trọng tâm về Este - Lipit

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Các vấn ñề liên quan tới CTPT của este
Câu 1: Công thức phân tử nào dưới ñây không thể là của este:
A. C2H4O2.
B. C2H2O2.
C. C3H4O2.
D. C4H6O2.
Câu 2: Công thức phân tử nào dưới ñây không thể là của este:
A. C4H8O2.
B. C4H10O2.
C. C3H4O2.
D. C4H6O2.
Câu 3: Este X mạch hở (không chứa nhóm chức khác trong phân tử) có công thức ñơn giản nhất là
C2H3O2. Tên của X là:
A. Etyl axetat.
B. Metyl acrylat.
C. ðimetyl oxalat.
D. ðimetyl añipat.
Câu 4: A, B, C là 3 chất hữu cơ cùng chức có công thức phân tử là CH2O2, C3H4O2 và C3H4O4. A, B, C
chứa nhóm chức gì:
A. Este
B. Anñehit
C. Axit
D. Rượu
Câu 5: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Cấu tạo của X có
thể là:
A. axit cacboxylic hoặc este ñều no, ñơn chức.
B. xeton và anñehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối ñôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: ðun nóng etilenglicol (HO-CH2-CH2-OH) với axit hữu cơ ñơn chức X (xúc tác H2SO4 ñặc) thu
ñược hỗn hợp các este trong ñó có một este có công thức phân tử là C6HnO4. Giá trị ñúng của n là:
A. n = 6.
B. n = 8.
C. n = 10.
D. n = 12.
Câu 7: Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH ñun nóng thu ñược glixerin và natri
axetat. Công thức phân tử của X là:
A. C6H8O6.
B. C9H12O6.
C. C9H14O6.
D. C9H16O6.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu ñược một ancol duy nhất là
CH3OH và muối natri añipat. Công thức phân tử của X là:
A. C10H18O4.
B. C4H6O4.
C. C6H10O4.
D.C8H14O4.
Câu 9: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no ñơn chức và ancol thơm ñơn chức (1 vòng benzen) có
dạng:
A. CnH2n–6 (với n ≥ 6, nguyên).
C. CnH2n–8O2 (với n ≥ 7, nguyên).
B. CnH2n–4O2 (với n ≥ 6, nguyên).
D. CnH2n–8O2 (với n ≥ 8, nguyên).
Dạng 2: Số ñồng phân của este
Câu 1: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là:
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2010)
Câu 2: Số hợp chất ñơn chức, mạch hở, ñồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2 và
ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH là:
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4 .
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng – 2007)
Câu 3: Số ñồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là:
A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2008)
Cấu tạo mạch C (rượu – axit) có thể là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thẳng và nhánh) + 1 → có 4 ñồng phân.
Câu 4: Số hợp chất là ñồng phân cấu tạo, có cùng công t...
Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Lý thuyết trọng tâm về Este -
Lipit
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ESTE-LIPIT
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Các vấn ñề liên quan tới CTPT của este
Câu 1: Công thức phân tử nào dưới ñây không thể là của este:
A. C
2
H
4
O
2.
B. C
2
H
2
O
2.
C. C
3
H
4
O
2.
D. C
4
H
6
O
2.
Câu 2: Công thức phân tử nào dưới ñây không thể là của este:
A. C
4
H
8
O
2.
B. C
4
H
10
O
2.
C. C
3
H
4
O
2.
D. C
4
H
6
O
2.
Câu 3: Este X mạch hở (không chứa nhóm chức khác trong phân tử) công thức ñơn giản nhất
C
2
H
3
O
2
. Tên của X là:
A. Etyl axetat. B. Metyl acrylat. C. ðimetyl oxalat. D. ðimetyl añipat.
Câu 4: A, B, C 3 chất hữu cùng chức có công thức phân tử CH
2
O
2
, C
3
H
4
O
2
C
3
H
4
O
4
. A, B, C
chứa nhóm chức gì:
A. Este B. Anñehit C. Axit D. Rượu
Câu 5: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
. Cấu tạo của X
thể là:
A. axit cacboxylic hoặc este ñều no, ñơn chức.
B. xeton và anñehit hai chức.
C. ancol hai chức không no có một nối ñôi.
D. ancol và xeton no.
Câu 6: ðun nóng etilenglicol (HO-CH
2
-CH
2
-OH) với axit hữu ñơn chức X (xúc tác H
2
SO
4
ñặc) thu
ñược hỗn hợp các este trong ñó có một este có công thức phân tử là C
6
H
n
O
4
. Giá trị ñúng của n là:
A. n = 6. B. n = 8. C. n = 10. D. n = 12.
Câu 7: Este X không tác dụng với Na nhưng c dụng với NaOH ñun nóng thu ñược glixerin và natri
axetat. Công thức phân tử của X là:
A. C
6
H
8
O
6.
B. C
9
H
12
O
6.
C. C
9
H
14
O
6.
D. C
9
H
16
O
6
.
Câu 8: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu ñược một ancol duy nhất là
CH
3
OH và muối natri añipat. Công thức phân tử của X là:
A. C
10
H
18
O
4.
B. C
4
H
6
O
4.
C. C
6
H
10
O
4.
D.C
8
H
14
O
4.
Câu 9: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no ñơn chức và ancol thơm ñơn chức (1 vòng benzen) có
dạng:
A. C
n
H
2n–6
(với n 6, nguyên). C. C
n
H
2n–8
O
2
(với n 7, nguyên).
B. C
n
H
2n–4
O
2
(với n 6, nguyên). D. C
n
H
2n–8
O
2
(với n 8, nguyên).
Dạng 2: Số ñồng phân của este
Câu 1: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2010)
Câu 2: Số hợp chất ñơn chức, mạch hở, ñồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH là:
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4 .
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng – 2007)
Câu 3: Số ñồng phân este ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
là:
A. 6. B. 5. C. 2. D. 4.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2008)
Cấu tạo mạch C (rượu – axit) có thể là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thẳng và nhánh) + 1
có 4 ñồng phân.
Câu 4: Số hợp chất là ñồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
, tác dụng ñược với dung dịch
NaOH nhưng không tác dụng ñược với Na là:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng – 2009)
Câu 5: Chất X một este mạch hở có công thức phân tử là C
4
H
6
O
2
. Số este có công thức cấu tạo ứng với
công thức phân tử ñó là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Bài giảng este lipit của thầy Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng este lipit của thầy Ngọc - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng este lipit của thầy Ngọc 9 10 605