Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 4

Được đăng lên bởi haiav1994
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐHQN
Khoa Toán

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 4
(Số tín chỉ: 3)

Dành cho sinh viên :
Hệ :
Khóa :
Năm học :
Giảng viên :

Khoa Toán
Sư phạm
33
2011-2012
Nguyễn Thị Phương Lan

1

Chương I:

TÍCH PHÂN BỘI
$1 TÍCH PHÂN 2-LỚP

1.1 Định nghĩa tích phân 2-lớp:
1.1.1 Khái niệm về miền đo được:
Miền đa giác là miền đo được (có diện tích). Giả sử D là một miền phẳng bị
chặn, được giới hạn bởi một hay một số hữu hạn đường cong Jordan đóng.
Gọi Q là một miền đa giác chứa trong D, S(Q) là diện tích của nó.
Gọi Q’ là một miền đa giác chứa D, S(Q’) là diện tích của nó.
Giả thiết thêm biên của D và biên của Q, Q’ không có điểm chung.
Tập hợp các miền đa giác Q, Q’ là khác rỗng và vô hạn. Do đó tập hợp các giá
trị S(Q), S(Q’) là khác rỗng và vô hạn.
{S(Q)} bị chặn trên bởi diện tích của một đa giác Q’ nào đó
⇒ ∃P+ = sup {S ( Q )} .
{S(Q’)} bị chặn dưới bởi diện tích của một đa giác Q nào đó
⇒ ∃P− = inf {S ( Q')} .
P+ , P− lần lượt gọi là diện tích trên, dưới của D.
Ta có ∀Q,Q': S ( Q ) ≤ P+ ≤ P− ≤ S ( Q') .
1. Định nghĩa. Nếu P+ = P− = S ( D ) thì D được gọi là miền đo được (có diện tích) và
số S(D) được gọi là độ đo (diện tích) của D.
Từ định nghĩa về miền đo được ta có các kết quả sau:
a) D đo được ⇔ ∀ε > 0 bé tùy ý, tồn tại các miền đa giác Q ⊂ D,Q' ⊃ D sao cho
S ( Q') − S ( Q ) < ε .
b) D đo được ⇔ tồn tại hai dãy các miền đa giác {Q n } ,{Q'n } ; Q n ⊂ D,Q'n ⊃ D, ∀n
sao cho
limS ( Q'n ) = limS ( Q n ) ( = S ( D ) ) .
n →∞

n →∞

n →∞

n →∞

c) D đo được ⇔ tồn tại hai dãy các miền đo được {D n } ,{D'n } ; D n ⊂ D , D'n ⊃ D ,
∀n sao cho
limS ( D'n ) = limS ( D n ) ( = S ( D ) ) .
2. Tính chất của miền đo được.
Giả sử D1 ⊂ D,D 2 ⊂ D, D = D1 ∪ D 2 ;D1 , D 2 không có điểm trong chung. Nếu
D1 , D 2 đo được thì D đo được và S ( D ) = S ( D1 ) + S ( D 2 ) .
3. Ví dụ về miền đo được.
Định nghĩa. Đường cong (C) được gọi là đường cong có diện tích - không (đường
cong đo được) nếu ∀ε > 0 bé tùy ý , tồn tại miền đa giác Q chứa (C) sao cho
S(Q ) < ε .
2

Đối với miền phẳng D ta có các kết quả sau:
D đo được ⇔ biên ∂D của nó có diện tích – không.
Định lý. Nếu đường cong (C) có một trong các dạng dưới đây thì (C) là đường cong
có diện tích - không.
a) y = f(x), x ∈ [a ;b ] , trong đó f(x) có đạo hàm liên tục trên [a ; b].
b) x = g(y), y ∈ [c;d ] , trong đó g(y) có đạo hàm liên tục trên [c ; d].
c) x = x(t), y = y(t), t ∈ [a ;b ] , trong đó x(t), y(t) có đạo hàm liên tục trên
[a ; b] và thỏa mãn điều kiện x '2 ( t ) + y '2 ( t ) ≠ 0, ∀t ∈ [ a ;b ] .

Hệ quả. Nếu biên của D gồm một số...
1
Trường ĐHQN
Khoa Toán
I GING GII TÍCH 4
(S tín ch: 3)
Dành cho sinh viên : Khoa Toán
H : Sư phm
Khóa : 33
Năm hc : 2011-2012
Ging viên : Nguyn Th Phương Lan
BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 4 - Người đăng: haiav1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 4 9 10 18