Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Giáo dục học đại cương

Được đăng lên bởi duyentinh76
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch ¬ng 1:
gi¸o dôc häc lµ mét khoa häc
15 tiÕt: (10LT+5TH)
Môc tiªu:
1 – VÒ kiÕn thøc:
- Gióp sinh viªn n¾m v÷ng nh÷ng kiÕn thøc b¶n ®èi tîng cña GDH,
nh÷ng ki niÖm chÝnh cña GDH, gi¸o dôcmét hiÖn tîng x· héi ®Æc biÖt, còng
nh c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nã.
- Gi¶i thÝch ®îc c¸c nhiÖm vô mµ khoa häc gi¸o dôc cÇn thùc hiÖn.
- N¾m ®îc quy c¸ch tiÕn hµnh mét c«ng tr×nh NCKHGD.
- M« t¶ ®îc cÊu tróc QTGD (nghÜa réng).
2- VÒ kü n¨ng:
- Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, ®¸nh gi¸.
- VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó lý gi¶i c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn n¶y sinh
trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc ë nhµ trêng THCS.
- H×nh thµnh kü n¨ng NCKH.
3- VÒ th¸i ®é:
- §¸nh gi¸ ®óng sù cÇn thiÕt cña m«n GDH trong nhµ trêng s ph¹m.
- Bíc ®Çu h×nh thµnh høng thó ®èi víi m«n häc.
-----------------------
I. §èi tîng cña gi¸o dôc häc.
§èi tîng nghiªn cøu cña Gi¸o dôc häc chÝnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc con ng-
êi, lµ mét bé phËn trong qu¸ tr×nh x· héi nãi chung: ®ã lµ mét qu¸ tr×nh t¸c ®éng
ý thøc, môc ®Ých, chøc qu¶n khoa häc,lµ mét d¹ng ho¹t ®éng n»m
trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña x· héi.
Gi¸o dôc häc ®èi tîng nghiªn cøu rµng- ®ã qu¸ tr×nh gi¸o dôc víi
hµm nghÜa réng, bao qu¸t toµn c¸c t¸c ®éng gi¸o dôc d¹y häc ®îc ®Þnh h-
íng theo môc ®Ých x¸c ®Þnh, ®îc chøc mét c¸ch hîp lý, khoa häc nh»m h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch ngêi ®îc gi¸o dôc.
Trong c tµi liÖu tríc ®©y thêng dïng c¸c kh¸i niÖm nh qu¸ tr×nh s ph¹m;
qu¸ tr×nh gi¸o dôc(nghÜa réng) hoÆc cßn gäi qu¸ tr×nh s ph¹m tæng thÓ,
c¸ch gäi kh¸c nhau nhng nhiÒu t¸c gi¶ khi xem xÐt, ph©n tÝch qóa tr×nh ®Òu nªu
bËt c¸c ®Æc trng cña nã thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh:
- §ã mét phËn cña qu¸ tr×nh ®êi sèng héi, mét lo¹i qu¸ tr×nh
héi ®îc chøc chuyªn biÖt, g¾n chÆt chÏ víi c¸c qu¸ tr×nh héi kh¸c(kinh
tÕ, v¨n ho¸...).
1
Bài giảng Giáo dục học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Giáo dục học đại cương - Người đăng: duyentinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bài giảng Giáo dục học đại cương 9 10 818