Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng giáo dục quốc phòng - an ninh - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 16244 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con
người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến
lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục
quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như chỉ thị số 62-CT/Tw ngày
12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP
ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công tác
giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện, Bộ môn Giáo
dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh viên của Học
viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, theo Quyết định số
81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ môn hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên Học viện trong việc thực hiện
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những sơ suất nhất định.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp
xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bản I.
Xin chân thành cảm ơn.

BỘ MÔN GDQP – AN & TC

PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN

Chủ biên

Trung tá Phạm Văn Điềm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1.

ANCT

An ninh chinh trị

2.

ANQP

An ninh quốc phòng

3.

AĐCL

Bộ đội chủ lực

4.

BĐĐP

Bộ đội địa phương

5.

BLLĐ

Bạo loạn lật đổ

6.

BVTQ

Bảo vệ Tổ quốc

7.

CT – TT

Chính trị– tinh thần

8.

CHQS

Chỉ huy quân sự

9.

CLQS

Chiến lược quân sự

10.

CTND

Chiến tranh nhân dân

11.

CNQP

Công nghiệp quốc phòng

12.

CTCT

Công tác chính trị

13.

CTĐ --CTCT

Công tác Đảng, công tác chính trị1

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

Bài giảng Giáo dục quốc phòng – an ninh

14.

CTQC

Công tác quần chúng

15.

DBHB

Diễn biến hòa bình

16.

DBĐV

...
Hc vin Công ngh bưu chính vin thông Bài ging Giáo dc quc phòng – an ninh
http://www.ebook.edu.vn
1
LI NÓI ĐẦU
Giáo dc quc phòng - an ninh cho hc sinh, sinh viên là mt trong nhng ni dung ca chiến lược đào to con
người , nhm đào to ra nhng con người mi xã hi ch nghĩa có đầy đủ trình độ năng lc để thc hin tt 2 nhim v chiến
lược : xây dng thành công ch nghĩa xã hi và bo v vng chsc T quc Vit Nam xã hi ch
nghĩa. Môn hc Giáo dc
quc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiu văn bn quy phm pháp lut ca Nhà nước như ch th s 62-CT/Tw ngày
12/2 năm 2001 và gn đây nht B Chính tr đã có Ch th s 12-CT/TW ngày 03-5-2007 v tăng cường s lãnh đạo ca
Đảng đối vi công tác giáo dc quc phòng, an ninh trong tình hình mi, Chính ph cũng có Ngh định s 116/2007/NĐ-CP
ngày 10-7-2007 v Giáo dc quc phòng - an ninh.
Quán trit ch trương, chính sách ca Đảng, Nhà nước, b Quc phòng, b Công an và b GD&ĐT, v công tác
giáo dc quc phòng, an ninh để nhm đáp ng tt hơn na yêu cu ca mc tiêu giáo dc và đào to toàn din, B môn Giáo
dc quc phòng an ninh đã nghiên cu, biên son cun bài ging Giáo dc quc phòng - an ninh dùng cho sinh viên ca Hc
vin Ni dung cun sách đã cp nht đượ
c nhng vn đề mi, phù hp vi chương trình mi ban hành, theo Quyết định s
81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to.
B môn hi vng cun sách này s giúp ích được nhiu cho ging viên, sinh viên Hc vin trong vic thc hin
nhim v giáo dc quc phòng, an ninh toàn dân. Mc dù đã có nhiu c gng, song khó tránh khi nhng sơ sut nht định.
Chúng tôi mong nhn
được nhiu ý kiến đóng góp ca các đồng chí để cun sách ngày càng hoàn thin. Các ý kiến đóng góp
xin gi v b môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bn I.
Xin chân thành cm ơn.
B MÔN GDQP – AN & TC
Ch biên
PH TRÁCH MÔN HC GDQP – AN
Trung tá Phm Văn Đim
DANH MC T VIT TT
1. ANCT An ninh chinh tr
2. ANQP An ninh quc phòng
3. AĐCL B đội ch lc
4. BĐĐP B đội địa phương
5. BLLĐ Bo lon lt đổ
6. BVTQ Bo v T quc
7. CT – TT Chính tr– tinh thn
8. CHQS Ch huy quân s
9. CLQS Chiến lược quân s
10. CTND Chiến tranh nhân dân
11. CNQP Công nghip quc phòng
12. CTCT Công tác chính tr
13. CTĐ --CTCT Công tác Đảng, công tác chính tr
Bài giảng giáo dục quốc phòng - an ninh - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng giáo dục quốc phòng - an ninh - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Bài giảng giáo dục quốc phòng - an ninh - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 9 10 876