Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
ninh

Bài gi ảng Giáo dục qu ốc phòng – an

Bài giảng

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

1

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
ninh

Bài gi ảng Giáo dục qu ốc phòng – an
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chi ến l ược đào t ạo con
người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình đ ộ năng l ực đ ể thực hi ện t ốt 2 nhi ệm v ụ
chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Vi ệt Nam xã hội ch ủ nghĩa. Môn h ọc
Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp lu ật c ủa Nhà n ước nh ư ch ỉ th ị s ố
62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị s ố 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới , Chính phủ cũng có Nghị định số
116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bộ Quốc phòng, bộ Công an và bộ GD&ĐT, về công
tác giáo dục quốc phòng, an ninh để nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và đào t ạo toàn di ện, B ộ
môn Giáo dục quốc phòng an ninh đã nghiên cứu, biên soạn cuốn bài giảng Giáo dục quốc phòng - an ninh dùng cho sinh
viên của Học viện Nội dung cuốn sách đã cập nhật được những vấn đ ề mới, phù hợp v ới ch ương trình m ới ban hành,
theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t ạo.
Bộ môn hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhi ều cho giảng viên, sinh viên H ọc vi ện trong vi ệc th ực hi ện
nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố g ắng, song khó tránh khỏi nh ững s ơ su ất nh ất
định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí để cuốn sách ngày càng hoàn thi ện. Các ý ki ến
đóng góp xin gửi về bộ môn GDQP – AN & TC khoa Cơ bản I.
Xin chân thành cảm ơn.

BỘ MÔN GDQP – AN & TC

PHỤ TRÁCH MÔN HỌC GDQP – AN

Chủ biên

Trung tá Phạm Văn Điềm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1.

ANCT

An ninh chinh trị

2.

ANQP

An ninh quốc phòng

3.

AĐCL

Bộ đội chủ lực

4.

BĐĐP

Bộ đội địa phương

5.

BLLĐ

Bạo loạn lật đổ

6.

BVTQ

Bảo vệ Tổ quốc

7.

CT – TT

Chính trị– tinh thần

8.

CHQS

Chỉ huy quân sự

9.

CLQS

Chiến lược quân sự

10.

CTND

Chiến tranh nhân dân

11.

CNQP

Công nghiệp quốc phòng

12.

CTCT

Công tác chính trị

2

Học viện Công ngh...
Bài gi ng
GIÁO D C QU C PHÒNG – AN NINH
H c vi n Công ngh b u chính vi n thông ư
H c vi n Công ngh b u chính vi n thông Bài gi ng Giáo d c qu c phòng – an ư
ninh
1
Bài giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 9 10 121