Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hàm số nhiều biến

Được đăng lên bởi trungdhsphn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C3. HÀM NHIỀU BIẾN
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Định nghĩa: Một bộ gồm n số thực được sắp xếp thứ tự, ký
hiện (x1, x2,… xn) (xi  R, i = 1,.. n) được gọi là một điểm n chiều. Tập hợp các điểm n - chiều được ký hiệu là Rn.
Rn = {x = (x1, x2,… xn): xi  R, i = 1,.. n}
Trong đó xi là toạ độ thứ i của điểm x.
Định nghĩa: Khoảng các giữa 2 điểm x = (x1,x2,… xn),
y = (y1,y2,… yn)  Rn:
d ( x , y) 

n

2
(
x

y
)
 i i

i 1
08/07/14

Hàm số và giới hạn hàm số

1

C3. HÀM NHIỀU BIẾN
Một số tính chất của d:
a) d(x,y)  0; d(x,y) = 0  xi = yi, I  x = y
b) d(x,y) = d(y,x)
c) d(x,y)  d(x,z) + d (z,y)
Lân cận: Cho x0Rn và số r > 0. Tập S(x0, r) = {x  Rn: d(x,x0)
< r} được gọi là một lân cận của x0.
Điểm trong: Điểm x0Rn được gọi là điểm trong của D  Rn
nếu D chứa một lân cận của x0.
Điểm biên, tập đóng: Điểm x0  Rn được gọi là điểm biên của
D  Rn nếu mọi lân cận của x0 đều chứa ít nhất các điểm x, y:
x  D, y  D. Tập hợp mọi điểm biên của D được gọi là biên
của D. Nếu biên của D thuộc D thì D được gọi là tập đóng.
08/07/14

Hàm số và giới hạn hàm số

2

C3. HÀM NHIỀU BIẾN
Điểm giới hạn: Điểm x0Rn được gọi là điểm giới hạn của D 
Rn nếu mọi lân cận của x0 chứa ít nhất một điểm x: xD, x≠x0.
Đặc biệt, nếu điểm x0  D không phải là điểm giới hạn thì nó
được gọi là điểm cô lập của D.
Hàm nhiều: D  Rn. Một ánh xạ f: D  R, tức là một qui tắc (x1,
x2,… xn)  D một số thực z được gọi là hàm số n biến. Ký hiệu:
f : ( x1, x 2 ,...x n )  z f ( x1, x 2 ,...x n )
D: miền xác định
f(D) = {z  D  z = f(x1, x2,… xn), (x1, x2,… xn)  D} gọi
là miền giá trị
08/07/14

Hàm số và giới hạn hàm số

3

C3. HÀM NHIỀU BIẾN
Hàm 2 biến: D  R2. Một ánh xạ f: D  R, tức là một qui tắc
(x,y)  D một số thực z được gọi là hàm số 2 biến. Ký hiệu:

f : ( x , y)  z f ( x , y)
D: miền xác định
f(D) = {z  D  z = f(x,y), (x,y)  D} gọi là miền giá trị
Ví dụ: Tìm miền xác định:
z = 2x – 3y +5
z = ln(x + y -1)

z  1  x 2 y2
08/07/14

Hàm số và giới hạn hàm số

4

C3. HÀM NHIỀU BIẾN
2. GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ
Định nghĩa: Cho hàm số f(x,y) xác định trên D  R2 và
M0(x0,y0) là điểm giới hạn của D . Số thực L được gọi là giới
hạn của f khi M(x,y) tiến dần đến M0(x0,y0), nếu:
,
 > 0,  > 0: d(M,M
0) <  => f(M) – L < 

d(M, M 0 )  (x ,- x 0 ) 2  (y - y 0 ) 2
lim f (M ) L

M M0

08/07/14

lim

( x , y ) ( x 0 , y 0 )

f ( x , y) L

Hàm số và giới hạn hàm số

lim f ( x , y) L

x x0
y y 0

5

C3. HÀM NHIỀU BIẾN
• Khái niệm vô hạn cũng được định nghĩa tư...
08/07/14 Hàm số và giới hạn hàm số 1
C3. HÀM NHIỀU BIẾN
1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Định nghĩa: Một bộ gồm n số thực được sắp xếp thứ tự, ký
hiện (x
1
, x
2
,… x
n
) (x
i
R, i = 1,.. n) được gọi là một điểm n -
chiều. Tập hợp các điểm n - chiều được ký hiệu là R
n
.
R
n
= {x = (x
1
, x
2
,… x
n
): x
i
R, i = 1,.. n}
Trong đó x
i
là toạ độ thứ i của điểm x.
Định nghĩa: Khoảng các giữa 2 điểm x = (x
1
,x
2
,… x
n
),
y = (y
1
,y
2
,… y
n
) R
n
:
n
1i
2
ii
)yx()y,x(d
Bài giảng Hàm số nhiều biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hàm số nhiều biến - Người đăng: trungdhsphn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng Hàm số nhiều biến 9 10 934