Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hình học họa hình 2

Được đăng lên bởi duchuyntbg
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1080 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG – KHOA KIẾN TRÚC

MỤC LỤC
Chƣơng 1 : PHƢƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: ................................................................................... 3
I. KHÁI NiỆM HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO:...................................................................................................... 3
II. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO THƢỜNG DÙNG TRONG KỸ THUẬT: ................................... 3
1.

Hình chiếu trục đo thẳng góc đều: ....................................................................................................... 4

2.

Hình chiếu trục đo thẳng góc cân: ....................................................................................................... 4

3.

Hình chiếu trục đo xiên góc đều: ......................................................................................................... 5

4.

Hình chiếu trục đo xiên góc cân: ......................................................................................................... 6

III. PHƢƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: (Chuyển từ hình chiếu thẳng góc sang hình chiếu trục
đo) .................................................................................................................................................................... 7
1.

Hình chiếu trục đo của một điểm: ........................................................................................................ 7

2.

Hình chiếu trục đo của đƣờng thẳng, đa giác:...................................................................................... 8

3.

Hình chiếu trục đo của đa diện: ........................................................................................................... 8

4.

Hình chiếu trục đo của mặt cong – hình trụ: ........................................................................................ 8

5.

Ứng dụng và các bài tập:...................................................................................................................... 9

Chƣơng 2 : PHỐI CẢNH MẶT TRANH PHẲNG THẲNG ĐỨNG (PHỐI CẢNH 2 ĐIỂM TỤ): ................. 12
I. ĐIỂM – ĐƢỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG: ............................................................................................ 12
1. Hệ thống mặt phẳng hình chiếu: ............................................................................................................ 12
2. Đồ thức của một điểm: ........................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC QUC T HNG BÀNG KHOA KIN TRÚC
Tài Liu Hc Tp: Môn HÌNH HC HA HÌNH 2 - Soạn: kts. Bùi Minh Huy Tước 1
MC LC
Chƣơng 1 : PHƢƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO: ................................................................................... 3
I. KHÁI NiM HÌNH CHIU TRỤC ĐO: ...................................................................................................... 3
II. CÁC LOI HÌNH CHIU TRỤC ĐO THƢỜNG DÙNG TRONG K THUT: ................................... 3
1. Hình chiếu trục đo thẳng góc đều: ....................................................................................................... 4
2. Hình chiếu trục đo thẳng góc cân: ....................................................................................................... 4
3. Hình chiếu trục đo xiên góc đều: ......................................................................................................... 5
4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân: ......................................................................................................... 6
III. PHƢƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIU TRỤC ĐO: (Chuyển t hình chiếu thng góc sang hình chiếu trc
đo) .................................................................................................................................................................... 7
1. Hình chiếu trục đo của một điểm: ........................................................................................................ 7
2. Hình chiếu trục đo của đƣờng thẳng, đa giác: ...................................................................................... 8
3. Hình chiếu trục đo của đa diện: ........................................................................................................... 8
4. Hình chiếu trục đo của mt cong hình tr: ........................................................................................ 8
5. ng dng và các bài tp:...................................................................................................................... 9
Chƣơng 2 : PHỐI CNH MT TRANH PHNG THẲNG ĐỨNG (PHI CẢNH 2 ĐIỂM T): ................. 12
I. ĐIỂM ĐƢỜNG THNG MT PHNG: ............................................................................................ 12
1. H thng mt phng hình chiếu: ............................................................................................................ 12
2. Đồ thc ca một điểm: ........................................................................................................................... 13
3. Đƣờng thng: ......................................................................................................................................... 14
4. Mt phng: ............................................................................................................................................ 18
II. V PHI CNH T HAI HÌNH CHIU THNG GÓC: ...................................................................... 33
1. Biu diễn điểm: ...................................................................................................................................... 33
2. Biu din hình hp ch nht: ................................................................................................................. 35
3. Phƣơng pháp v phi cnh dành cho kiến trúc: ..................................................................................... 37
4. Hình Chiếu Phi Cnh Mt S Chi Tiết Kiến Trúc: .............................................................................. 42
Chƣơng 3 : PHỐI CNH MT TRANH NGHIÊNG (PHI CẢNH 3 ĐIỂM T): ........................................ 44
I. TRƢỜNG HỢP 1 (α<90°): ........................................................................................................................ 44
1. H thng các mt phng hình chiếu: .................................................................................................. 44
2. Cách xác định đƣờng tm mắt và điểm t S’ và đồ thc của điểm A (A’; A’
2
): ............................... 45
3. Cách đặt độ cao cho điểm A: ............................................................................................................. 45
4. Phƣơng pháp dựng phi cnh mt hình hp ch nht: ...................................................................... 46
bài giảng hình học họa hình 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hình học họa hình 2 - Người đăng: duchuyntbg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
bài giảng hình học họa hình 2 9 10 521