Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hô hấp tế bào Sinh học 10.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 16 - Hô hấp tế
bào
MÔN SINH HỌC 10

Mục lục
I.
II.

Khái niệm hô hấp tế bào.
Các giai đoạn chính của quá
trình hô hấp tế bào.

I.







Khái niệm hô hấp tế bào

Khái niệm:
Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển đổi
năng lượng chất hữu cơ thành năng lượng
ATP trong tế bào.
C6H12O6 + 6O2 và 6 CO2 + 6H2O NL
(ATP + nhiệt).
Xảy ra ở ty thể (tế bào nhân chuẩn).





Bản chất:
 Là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử.
 Phân tử Glucôzơ phân giải từ từ, năng
lượng giải phóng không ồ ạt.
Tốc độ quá trình hô hấp tùy thuộc nhu cầu
năng lượng của tế bào và được điều khiển
thống nhất qua hệ enzim hô hấp.

Sơ đồ 3 giai đoạn của
hô hấp tế bào

II. Các giai đoạn chính của
quá trình hô hấp tế bào
1) Đường phân:





Quá trình biến đổi glucozơ xảy ra trong
tế bào chất, kết quả thu được:
2 phân tử axit pyruvic (C3).
2 phân tử ATP.
2 phân tử NADH (nucôphamit ađênin
dinuclêôtit).

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG PHÂN

2. Chu trình Crep:






Xảy ra ở chất nền của ti thể.
2 Axit Priruvic  2 axêtyl-CoA + 2CO2 +
2NADH.
2 Axêtyl-CoA + 2ADP + NAD + 2FAD 
4CO2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH2.

CHU TRÌNH CREP

Kết Luận:
1 Phân tử Glucozơ  các phân tử CO2, 4
phân tử ATP (chiếm 1 lượng nhỏ so với
năng lượng Glucôzơ ban đầu).
 Phần lớn năng lượng toả ra dưới dạng nhiệt
tích lũy trong các phân tử NADH, FADH2.


3. Chuỗi truyền electron hô hấp:


Xảy ra trên màng trong của ti thể.

 Electron

được truyền từ NADH và FADH2
tới Oxi qua một chuỗi các phản ứng oxi hoá
khử kế tiếp nhau. Phản ứng cuối cùng oxi bị
khử tạo ra nước.

 Trong

hô hấp tế bào, đa phần năng lượng
của glucôzơ đi theo con đường:
 Glucozơ  NADH, FADH2  chuỗi
truyền electron hô hấp => ATP.

...
Bài 16 - Hô hp tế
bào
MÔN SINH HC 10
Bài giảng Hô hấp tế bào Sinh học 10.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hô hấp tế bào Sinh học 10.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Hô hấp tế bào Sinh học 10.pdf 9 10 294