Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Hoá Đại Cương

Được đăng lên bởi Ngọc Trần
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 2463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IA: ĐỒNG PHÂN
 Định

nghĩa: là hiện tượng cùng một
nghĩa:
công thức có nhiều chất khác nhau

 Phân

loại::
loại



Đồng phân cấu tạo (phẳng
phẳng)): cùng công thức phân
tử nhưng khác công thức cấu tạo
tạo..



Đồng phân lập thể (không gian
gian)
): cùng công
thức cấu tạo nhưng khác nhau về cách thức sắp
xếp các nguyên tử trong không gian
gian..

Phân loại đồng phân phẳng
Đồng phân phẳng
Đồng phân
mạch cacbon
CH3

CH

CH2

CH2

CH3

Đồng phân
vị trí
CH3

CH3
CH3



CH3

CH3

CH2

CH2

CH3

O

OH

OH

CH2 CH
CH3



CH

Đồng phân
nhóm chức

CH2

CH3

CH3

CH2

CH3

OH

Đồng phân vị trí
trí:: tính chất vật lý khác nhau (không
nhiều),
nhiều
), tính chất hóa học tương đồng
đồng..
Đồng phân nhóm chức
chức:: tính chất vật lý hóa học hoàn
toàn khác nhau
nhau..

1

Phân biệt giữa hỗ biến và đồng phân
C

C

C

O

H

OH

Enol

Ceton

CH

C

N

C

Imin






C

C

C

N

C

O

H

OH

Imid

Amid

NH

Enamin

CH

N

N

O

C

Nitroso

N

OH

Oxim

Trong một số trường hợp chất hữu cơ có thể tồn tại cùng một lúc
ở hai dạng cân bằng khác nhau
nhau..
Sự hỗ biến có được là do sự dịch chuyển của nguyên tử H từ
nguyên tử này sang nguyên tử khác
Hai dạng hỗ biến không thể tách được do chúng chúng chuyển
hóa (biến đổi
đổi)) liên tục qua lại → như vậy hỗ biến không phải hiện
tượng đồng phân
phân..

Đồng phân lập thể (không gian)




Đồng phân lập thể (không gian
gian)
): cùng công thức
cấu tạo nhưng khác nhau về cách thức sắp xếp các
nguyên tử trong không gian
gian..
Còn có tên là đồng phân cấu hình do cấu hình được
định nghĩa là cách thức sắp xếp trong không gian của
các nguyên tử trong một phân tử
tử.. Ví dụ
dụ:: phân tử
metan có cấu hình tứ diện đều
đều..
H

H

o
C 109 28'

H

H
H

H

H
H

2

MÔ HÌNH PHÂN TỬ



Để biểu diễn (trình bày
bày)) cấu hình của một phân
tử hợp chất hữu cơ trên mặt phẳng người ta có
thể dùng công thức chiếu
chiếu::
1.
2.
3.

Công thức phối cảnh
Công thức chiếu Newman
Công thức chiếu Fisher

3

Công thức phối cảnh





Hai
Nối
nét
Nối

nối trong mặt phẳng được biểu diễn bằng nét liền
nằm phía trước mặt phẳng được biểu diễn bằng
đậm
nằm sau mặt phẳng được biểu diễn bằng nét đứt

=
Sai

* Biểu diễn công thức phối cảnh cho nhiều cacbon
cacbon::
-

-

Nối sang phải hướng ra bên ngoài mặt phẳng
Nối sang trái hướng ra phía sau mặt phẳng
Các nối có vẻ vuông góc nhưng thật ra góc nối là
109o28
28’’
Nối C-C ở giữa vẽ dài ra các nhóm thế của 2 tâm C
sp3 không chập lên nhau

=

=

4

Thuyết quay giới hạn của nối đơn s




Nối s có được là ...
1
CHƯƠNG IA: ĐỒNG PHÂNCHƯƠNG IA: ĐỒNG PHÂN
ĐịnhĐịnh nghĩanghĩa:: hiệnhiện tượngtượng cùngcùng mộtmột
côngcông thứcthức nhiềunhiều chấtchất kháckhác nhaunhau
ĐồngĐồng phânphân cấucấu tạotạo ((phẳngphẳng)):: cùngcùng côngcông thứcthức phânphân
tửtử nhưngnhưng kháckhác côngcông thứcthức cấucấu tạotạo..
ĐồngĐồng phânphân lậplập thểthể ((khôngkhông giangian)):: cùngcùng ngcông
thứcthức cấucấu tạotạo nhưngnhưng kháckhác nhaunhau vềv cáchcách thứcthức sắpsắp
xếpxếp cáccác nguyênnguyên ttử trongtrong khôngkhông giangian..
PhânPhân loạiloại::
Phân loại đồng phân phẳngPhân loại đồng phân phẳng
Đồng phân phẳng
Đồng phân
mạch cacbon
Đồng phân
vị trí
Đồng phân
nhóm chức
ĐồngĐồng phânphân vịvị trítrí:: tínhtính chấtchất vậtvật lý kháckhác nhaunhau ((khôngkhông
nhiềunhiều),), nhtính chấtchất hóahóa họchọc tươngtương đồngđồng..
ĐồngĐồng phânphân nhómnhóm chứcchức:: tínhtính chấtchất vậtvật hóahóa họchọc hoànhoàn
toàntoàn kháckhác nhaunhau..
CH
3
CH
CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
OH
CH
3
CH
3
CH
2
CH
2
OH
CH
3
CH
2
OH
CH
3
O CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CH CH
2
CH
3
CH
3
Bài Giảng Hoá Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Hoá Đại Cương - Người đăng: Ngọc Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Bài Giảng Hoá Đại Cương 9 10 358