Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KINH TẾ lượng

Được đăng lên bởi hoangvahien
Số trang: 285 trang   |   Lượt xem: 3021 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Quang Dong. “Bài Giảng Kinh Tế Lượng”, NXB
Thống Kê 2006
2. Nguyễn Cao Văn – Trần Thái Ninh. “ Lý Thuyết Xác Suất
và Thống Kê Toán”, NXB Giáo Dục.
3. Damodar N. Gujarati. “Basic Econometrics”, McGRAWHILL International Edition.
4. Nguyễn Quang Dong. “ Bài tập Kinh Tế Lượng”, NXB
Thống Kê.
5. Phần mềm EVIEWS, MFIT .

Chương 1.

MỞ ðẦU

Chương 1

MỞ ðẦU

1.1 Kinh tế lượng là gì?
1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.1 Khái niệm
Tiếng anh: econometrics – ño lường kinh tế
Là môn học ñược hình thành và phát triển trên
cơ sở 3 ngành khoa học khác: kinh tế học, thống
kê học và toán học

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.2 Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng
Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan
hệ giữa các ñại lượng kinh tế (biến kinh tế)
ðo lường mức ñộ ảnh hưởng của các biến kinh
tế này ñến các biến kinh tế khác
Dựa vào các mô hình toán học ñể dự báo các
hiện tượng kinh tế

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
1.1.3 Phương pháp luận của Kinh tế lượng
1. Dựa vào lý thuyết kinh tế ñể ñưa ra giả thiết về
mối quan hệ giữa các biến kinh tế quan tâm
2. Thiết lập các mô hình toán học ñể mô tả mối
quan hệ giữa các biến kinh tế
3. Thu thập số liệu

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
4. Ước lượng các tham số.
5. Phân tích kết quả: ñánh giá ñộ tin cậy và kiểm
ñịnh tính ñúng ñắn, chính xác của các ước lượng
ñã nhận ñược

Chương 1

§1.1 Kinh tế lượng là gì
6. Dự báo: sử dụng các mô hình ñã xây dựng
ñược ñể dự báo các hiện tượng kinh tế hoặc giá
trị của các biến kinh tế mà ta quan tâm dưới ảnh
hưởng của các biến kinh tế khác
7. ðề ra các chính sách mới phù hợp nhằm ñạt
ñược mục tiêu ñã ñịnh

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
1.2.1 Phân tích hồi quy và phân tích tương
quan:
a. Phụ thuộc hàm số và phụ thuộc thống kê.
- Biến Y phụ thuộc hàm số theo biến X nếu ứng
với mỗi giá trị của X có một qui luật xác ñịnh chỉ
một giá trị của Y
- Biến Y phụ thuộc TK theo X nếu với mỗi giá trị
của X có 1 dãy các giá trị của Y, khi Xi thay ñổi thì
E(Y/Xi) thay ñổi

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
b. Phân tích hồi quy
Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa giá trị của
một biến Y - gọi là biến phụ thuộc hay biến ñược
giải thích với giá trị của một hoặc nhiều biến khác
Xj (j=1,..,m) – các biến này gọi là các biến ñộc lập
hay biến giải thích

Chương 1

§1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng
Ta thường giả thiết
Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có
quy luật phân phối xác suất x...
TÀI LIU THAM KHO
1. Nguyn Quang Dong. “Bài Ging Kinh Tế Lượng”, NXB
Thng Kê 2006
2. Nguyn Cao Văn – Trn Thái Ninh. “ Lý Thuyết Xác Sut
Thng Kê Toán”, NXB Giáo Dc.
3. Damodar N. Gujarati. “Basic Econometrics”, McGRAW-
HILL International Edition.
4. Nguyn Quang Dong. “ Bài tp Kinh Tế Lượng”, NXB
Thng Kê.
5. Phn mm EVIEWS, MFIT .
BÀI GIẢNG KINH TẾ lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KINH TẾ lượng - Người đăng: hoangvahien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
285 Vietnamese
BÀI GIẢNG KINH TẾ lượng 9 10 218