Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Được đăng lên bởi Rain Bow
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 3080 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI GIẢNG

KINH TẾ LƯỢNG

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3
1.1.Kinh tế lượng là gì?3
1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng4
1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8
1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng8
1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9
CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
2.1.Xác suất11
2.2.Thống kê mô tả23
2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng25
2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30
CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN
3.1.Giới thiệu39
3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu41
3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS44
3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy48
3.5.Định lý Gauss-Markov52
3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R252
3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến54
3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng56
CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI
4.1. Xây dựng mô hình60
4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội61
4.3. R 2 và R 2 hiệu chỉnh64
4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình64
4.5. Quan hệ giữa R2 và F65
4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy65
4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)66
CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH HỒI QUY
5.1. Đa cộng tuyến72
5.2. Phương sai của sai số thay đổi74
5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)80
5.4. Lựa chọn mô hình81
CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản84
6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình84
6.3. Mô hình tự hồi quy85
6.4. Mô hình có độ trễ phân phối85
6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy88
6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy88
CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ
7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian90
7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn92
7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản93
7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo94
7.5. Một ví dụ bằng số95
7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA96

2

Các bảng tra Z, t , F và χ 2101
Tài liệu tham khảo105

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. Kinh tế lượng là gì?
Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạm vi của
kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về
kinh tế lượng như sau:
“Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng
là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp
luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượ...
BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG - Người đăng: Rain Bow
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 9 10 200