Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 6045 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đào Thanh Toản
Phạm Thanh Huyền
Võ Quang Sơn
-----

-----

Vr

Vro

Bài giảng
Kỹ thuật mạch điện tử
Chuyên ngành: KTVT, KTTT, ĐKH-THGT

Hà nội 5/ 2005

BomonKTDT-ĐHGTVT

Lời nói đầu:
Bài giảng Kỹ thuật Mạch Điện tử đ−ợc biên soạn dựa trên các giáo trình và
tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, đ−ợc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh
viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Thông tin, Tự động hoá, Trang thiết
bị điện, Tín hiệu Giao thông.
Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã đ−ợc các đồng nghiệp đóng góp
nhiều ý kiến, mặc dù cố gắng sửa chữa, bổ sung cho cuốn sách đ−ợc hoàn chỉnh
hơn, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Chúng tôi mong
nhận đ−ợc các ý kiến đóng góp của bạn đọc!
Xin liên hệ: daothanhtoan@uct.edu.vn

2

DTT_PTH_VQS

3

BomonKTDT-ĐHGTVT

Ch−ơng I. Những khái niệm chung và cơ sở
phân tích mạch điện tử
I. Mạch điện tử:
Mạch điện tử là loại mạch có nhiệm vụ gia công tín hiệu theo những thuật
toán khác nhau, chúng đ−ợc phân loại theo dạng tín hiệu đ−ợc xử lý.
Tín hiệu: là số đo điện áp huặc dòng điện của một quá trình, sự thay đổi của
tín hiệu theo thời gian tạo ra tin tức hữu ích.
Tín hiệu đ−ợc chia làm 2 loại là tín hiệu t−ơng tự Anolog và tín hiệu só
Digital.
Tín hiệu t−ơng tự là tín hiệu biến thiên liên tục theo thời gian và có thể nhận
mọi giá trị trong khoảng biến thiên của nó.
Tín hiệu số: là tín hiệu đã đ−ợc rời rạc hoá về mặt thời gian và l−ợng tử hoá
về mặt biên độ, nó đ−ợc biểu diễn bởi tập hợp xung tại những điểm đo rời rạc.
Tín hiệu có thể đ−ợc khuếch đại; điều chế; tách sóng; chỉnh l−u; nhớ; đo ;
truyền đạt; điều khiển; biến dạng; tính toán bằng các mạch điện tử.
Để gia công 2 loại tín hiệu số và t−ơng tự dùng 2 loại mạch cơ bản: mạch
t−ơng tự và mạch số, trong khuôn khổ giáo trình này chỉ xem xét các mạch t−ơng tự.
Với mạch điện tử t−ơng tự, chỉ quan tâm tới 2 thông số: biên độ tín hiệu và
độ khuếch đại tín hiệu.
Biên độ tín hiệu: liên quan mật thiết đến độ chính xác của quá trình gia công
tín hiệu và xác định mức độ ảnh h−ởng của nhiễu đến hệ thống. Khi biên độ tín hiệu
nhỏ mV, huặc àV, thì nhiễu có thể lấn át tín hiệu, vì vậy khi thiết kế các hệ thống
điện tử cần l−u ý nâng cao biên độ tín hiệu ngay ở tầng đầu của hệ thống.
Khuếch đại tín hiệu là chức năng quan trọng nhất của mạch t−ơng tự, có thể
thực hiện trực tiếp huặc gián tiếp trong các phần tử chức năng của hệ thống, thông
th−ờng trong một hệ thông lại chia thành tầng gia công tín hiệu, tầng khuếch đại
công suất.
Hiện nay các mạch tổ hợp(I...
Vro
Vr
Hµ néi 5/ 2005
§µo Thanh To¶n
Ph¹m Thanh HuyÒn
Vâ Quang S¬n
----- -----
Bµi gi¶ng
Kü thuËt m¹ch ®iÖn tö
Chuyªn ngµnh: KTVT, KTTT, §KH-THGT
Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Bài giảng Kỹ thuật mạch điện tử 9 10 536