Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lái xe an toàn

Được đăng lên bởi Tran Dang Khoa
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 3406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÁI XE AN TOÀN

ĐÁP ÁN

 Nhóm

biển báo cấm gồm
có 39 kiểu được đánh số
thứ tự từ biển số 101 đến
biển số 139.
 Hiệu lực của các loại biển
báo cấm có thể có giá trị
trên tất cả các làn đường
hoặc chỉ có giá trị trên một
hoặc một số làn của một
chiều xe chạy.

 Nhóm

biển chỉ dẫn gồm có 48
kiểu được đánh số thứ tự từ
biển số 401 đến biển số 448.
 Hiệu lực của các biển chỉ dẫn
có giá trị trên tất cả các làn
đường của một chiều xe chạy.

 Nhóm

biển báo nguy
hiểm gồm 46 kiểu
được đánh số thứ tự
từ biển số 201 đến
biển số 246.
 Hiệu lực của các biển
báo nguy hiểm có giá
trị trên tất cả các làn
đường của một chiều
xe chạy.

 Có

dạng hình chữ nhật
hoặc hình vuông, được đặt
kết hợp với các biển báo
nguy hiểm, báo cấm, biển
hiệu lệnh và biển chỉ dẫn
nhằm thuyết minh bổ sung
để hiểu rõ các biển đó hoặc
được sử dụng độc lập.
 Nhóm biển phụ gồm có 9
kiểu được đánh số thứ tự
từ biển số 501 đến biển số
509.

 Nếu đèn giao thông không hoạt động?

II. NHữNG CÁCH LÁI XE AN
TOÀN

II.1. BÁO HIệU:
 Báo hiệu:

Luôn báo hiệu cho người đi xe (đi bộ) 

biết khi mình quẹo trái, quẹo phải, 
giảm tốc, dừng.
Nếu bị nắng chói hãy báo hiệu bằng 
tay.

II.1. BÁO HIệU
 Báo hiệu:

 Trước mỗi khi đổi làn 
đường
5 giây trước khi đổi làn 
đường khi đang lái xe với 
vận tốc trên xa lộ.
Cho các xe và người đi bộ 
biết ý định của mình.
Trước khi tấp xe vào lề 
Hãy biểu lộ chính mình. hoặc ra khỏi lề.
Tín hiệu có thể cứu mạng  Khi đổi hướng.
sống
Tắt đèn báo hiệu sau khi 
đã quẹo

II.2. Hệ THốNG LÁI
 Hệ thống lái:

Xe hiện đại yêu cầu đánh 
lái rất ít để quẹo.

II.2. Hệ THốNG LÁI
 Các kiểu cầm tay lái:

Cách lái kéo đẩy: cách lái nhịp nhàng và 

làm giảm nguy cơ đánh lái quá nhiều 
(có thể dẫn đến mất điều khiển)
Cách lái tay vòng qua tay: Sử dụng cách
lái tay vòng qua tay trong các trường hợp
quan trọng, như khi:
Đậu xe.
Quẹo gấp về phía phải.
Khắc phục trượt xe

II. Hệ THốNG LÁI
 Các kiểu cầm tay lái:

Lái một tay: Sử

dụng cách lái một tay để:
• Các vận động de không yêu cầu quẹo phải
hoặc trái hoàn toàn
• Khi sử dụng điều khiển xe để biết thông tin, an
toàn, hay thuận tiện.

II.3. CÁC LỗI LÁI XE LIÊN
QUAN TRựC TIếP ĐếN LỗI
NHÌN:
Các lỗi lái xe liên quan trực tiếp đến lỗi 
nhìn:
 Hãy nhìn lướt chung quanh (để mắt nhìn chung
quanh).
 Khi có một người khác lái xe bất cẩn, quý vị cần
có thời giờ để phản ứng. Hãy dành cho mình thời
giờ này bằng cách giữ một “khoảng cách trống”
chung quanh xe.
 Khoảng cách trống này sẽ cho quý vị có đủ chỗ
để thắn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lái xe an toàn - Người đăng: Tran Dang Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Bài giảng lái xe an toàn 9 10 529