Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG LỊCH SỬ

Được đăng lên bởi bienhungthai
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

KIỂM TRA BÀI CŨ

1. Cách mạng Tháng 8 thành công ở Hà Nội
vào ngày, tháng, năm nào?

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

KIỂM TRA BÀI CŨ

2. Cách mạng Tháng 8 thành công trên cả
nước vào ngày, tháng, năm nào?

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

KIỂM TRA BÀI CŨ

3. Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng
Tháng 8 năm 1945.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Em hiểu thế nào là : Tuyên ngôn Độc lập?

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Hoạt động 1:
Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

I. Quang cảnh ngày 2-9-1945 ở Hà Nội
- Hà Nội tưng bừng cờ hoa.
- Đồng bào Hà Nội không kể già, trẻ, gái,
trai, mọi người đều xuống đường hướng về
quảng trường Ba Đình chờ buổi lễ.
- Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ
đài mới dựng.

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Hoạt động 2:

Diễn biến của buổi lễ và nội dung
bản Tuyên ngôn Độc lập

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

II.Diễn biến của buổi lễ và nội dung

bản Tuyên ngôn Độc lập
Buổi lễ bắt đầu khi nào?

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

II.Diễn biến của buổi lễ và nội dung

bản Tuyên ngôn Độc lập
Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào?

Bác Hồ đang đứng trên lễ đài cùng các thành
viên trong Chính phủ lâm thời chào nhân dân.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Các Thành viên của Chính phủ lâm thời

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

II.Diễn biến của buổi lễ và nội dung

bản Tuyên ngôn Độc lập
Em hiểu thế nào là : Chính phủ lâm thời?

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
II.Diễn biến của buổi lễ
- Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ.
- Bác Hồ và các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ
đài chào nhân dân.
- Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
- Các thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên
thệ trước đồng bào quốc dân.
- Đến chiều buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói của Bác Hồ
và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập
còn vọng mãi trong mỗi người dân Việt Nam.

Thø tư ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2014
L ỊCH S Ử

3. Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng
Tháng 8 năm 1945.

Trò chơi ô chữ
Ô hàng dọc

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

1
2
3
4
5

B A Đ I N H
Q U Ô C K H A...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG LỊCH SỬ - Người đăng: bienhungthai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 9 10 709