Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Luật dân sự - Chương trình đào tạo từ xa

Được đăng lên bởi Phương Chi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 6014 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Thông tin chung về học phần:
Tên học phần: Luật Dân sự 1
Mã học phần: KL310
Số tín chỉ:
2
Loại học phần:
+ Bắt buộc
+ Học phần tiên quyết

3. Mục tiêu chung của môn học:
Về kiến thức
Môn học cung cấp cho sinh viên:
- Những quy định pháp luật về:
+ Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
. Cá nhân
. Pháp nhân
. Hộ gia đình
. Tổ hợp tác
+ Tài sản
+ Quyền sở hữu
Đường lối giải quyết một số vụ việc cụ thể có liên quan.
Về kỹ năng
Học phần này sẽ giúp cho sinh viên hình thành một số kỹ năng như:
- Đánh giá đúng tính chất từng mối quan hệ pháp luật để từ đó lựa chọn chính xác và
đầy đủ các văn bản, cũng như các quy định có liên quan trực tiếp đến vấn đề cần điều chỉnh.
- Vận dụng được một cách linh hoạt những quy định của pháp luật vào việc giải quyết
các tình huống trên thực tế, có liên quan đến nội dung của môn học.
- Qua quá trình thảo luận nhóm, và giải quyết tình huống pháp lý giả định, sẽ giúp
người học rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giải quyết công việc một cách
độc lập.
Về thái độ
Qua học phần này sinh viên sẽ được bồi dưỡng các thái độ:
* Đối với bản thân :
- Tự tin khi thuyết trình trước công chúng.
- Tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân và dũng cảm bảo vệ quan điểm của mình.
* Đối với xã hội:
- Tuân thủ pháp luật khi tham gia vào các hoạt động được pháp luật điều chỉnh.
- Tích cực tìm hiểu pháp luật để áp dụng trong công việc.

5. Nội dung chi tiết môn học:

Bài 1: TỔNG QUAN
1. Khái niệm Luật dân sự
2. Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự
a. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
b. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
c. Xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự
d. Bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự
Bài 2: CÁ NHÂN
1. Năng lực chủ thể của cá nhân
-Năng lực pháp luật
-Năng lực hành vi
2. Hộ tịch
- Tổ chức hệ thống hộ tịch
- Những quy định về lập giấy khai sinh.
- Những quy định riêng về lập giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
- Thay đổi, cải chính nội dung chứng thư hộ tịch
3. Nơi cư trú
4. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt, Tuyên bố mất tích, Tuyên bố chết
5. Giám hộ, đại diện
BÀI 3: PHÁP NHÂN
1. Điều kiện trở thành pháp nhân
2. Năng lực của pháp nhân
- Năng lực pháp luật
- Năng lực hành vi
BÀI 4: HỘ GIA ĐÌNH VÀ TỔ HỢP TÁC
1. Khái niệm
2. Sự thành lập Hộ gia đình và Tổ hợp tác
3. Chế độ pháp lý của HGĐ,THT
BÀI 5: TÀI SẢN
1. Khái niệm tài sản
2. Phân loại tài sản
- Động sản và bất động sản
- Các cách phân loại còn lại
BÀI 6: QUYỀN SỞ HỮU
1. Khái niệm quyền sở hữu
2.Nội dung pháp lý của quyền s...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Thông tin chung về học phần:
Tên học phần: Luật Dân sự 1
Mã học phần: KL310
Số tín chỉ: 2
Loại học phần:
+ Bắt buộc
+ Học phần tiên quyết
3. Mục tiêu chung của môn học:
Về kiến thức
Môn học cung cấp cho sinh viên:
- Những quy định pháp luật về:
+ Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự
. Cá nhân
. Pháp nhân
. Hộ gia đình
. Tổ hợp tác
+ Tài sản
+ Quyền sở hữu
Đường lối giải quyết một số vụ việc cụ thể có liên quan.
Về kỹ năng
Học phần này sẽ giúp cho sinh viên hình thành một số kỹ năng như:
- Đánh giá đúng tính chất từng mối quan hệ pháp luật để từ đó lựa chọn chính xác
đầy đủ các văn bản, cũng như các quy định có liên quan trực tiếp đến vấn đề cần điều chỉnh.
- Vận dụng được một cách linh hoạt nhng quy định của pháp luật vào việc giải quyết
các tình huống trên thực tế, có liên quan đến nội dung của môn học.
- Qua quá trình thảo luận nhóm, và giải quyết tình huống pháp giả định, sẽ giúp
người học rèn luyện kỹ năng m việc theo nhóm và knăng giải quyết công việc một cách
độc lập.
Về thái độ
Qua học phần này sinh viên sẽ được bồi dưỡng các thái độ:
* Đối với bản thân :
- Tự tin khi thuyết trình trước công chúng.
- Tự tin bày tỏ quan điểm cá nhân và dũng cảm bảo vệ quan điểm của mình.
* Đối với xã hội:
- Tuân thủ pháp luật khi tham gia vào các hoạt động được pháp luật điều chỉnh.
- Tích cực tìm hiểu pháp luật để áp dụng trong công việc.
5. Nội dung chi tiết môn học:
Bài giảng Luật dân sự - Chương trình đào tạo từ xa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Luật dân sự - Chương trình đào tạo từ xa - Người đăng: Phương Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng Luật dân sự - Chương trình đào tạo từ xa 9 10 820