Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Luật Thương Mại Quốc Tế

Được đăng lên bởi ngothinganha
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LUAÄT THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ

Khaùi quaùt
Thöông maïi laø söï trao ñoåi mua baùn haøng hoùa hay cung öùng caùc dòch
vuï thöông maïi treân thò tröôøng hay caùc hoaït ñoäng khaùc nhaèm muïc
tieâu lôïi nhuaän cuûa caùc chuû theå kinh doanh treân thò tröôøng ( theo ñieàu
3.1 luaät thöông maïi 2005, ñieàu 29 luaät toá tuïng daân söï 2004 , khoaûn
3 ñieàu 2 phaùp leänh thöông maïi 2004 )
Quoác teá : laø quan heä vöôït qua bieân giôùi quoác gia
Phaân loaïi
Quan heä thöông maïi quoác teá coâng : giöõa caùc quoác gia vôùi nhau
Quan heä thöông maïi quoác teá tö : giöõa caùc doanh nghieäp cuûa
caùc quoác gia khaùc nhau

TOÅ CHÖÙC QUOÁC TEÁ TRONG HOAÏT ÑOÄNG THÖÔNG MAÏI
QUOÁC TEÁ - WTO
I

Vaøi neùt veà caùc toå chöùc kinh teá quoác teá

Ví duï
Ñaëc ñieåm
1

EC, WTO, IMF, AFTA, NAFTA, OPEC, APEC



Hoaït ñoäng trong lónh vöïc kinh teá



Ñöôïc thaønh laäp bôûi caùc quoác gia hay caùc toå chöùc quoác teá hay
caùc laõnh thoå thueá quan ñoäc laäp
Ví duï : Hongkong, Macau laø caùc laõnh thoå thueá quan ñoäc laäp
vaø cuõng laø thaønh vieân cuûa WTO
Nhaän ñònh sai

Chæ coù caùc quoác gia môùi coù theå laø thaønh

vieân cuûa caùc toå chöùc quoác teá  toå chöùc quoác teá EC cuõng laø
thaønh vieân cuûa WTO


Ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû kyù keát caùc ñieàu öôùc quoác teá ( phuø
hôïp vôùi caùc nguyeân taéc chung cuûa luaät quoác teá hieän ñaïi )

 Toå chöùc quoác teá laø toå chöùc ñöôïc thaønh laäp bôûi caùc quoác gia hay caùc
toå chöùc quoác teá hay caùc laõnh thoå thueá quan ñoäc laäp, treân cô sôû kyù
keát caùc ñieàu öôùc quoác teá phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc chung cuûa luaät
quoác teá hieän ñaïi vaø hoaït ñoäng trong lónh vöïc kinh teá

Phaân loaïi toå chöùc quoác teá theo thaønh phaàn tham gia


Tính toaøn caàu  taát caû caùc quoác gia, toå chöùc quoác teá, laõnh thoå
thueá quan thoûa maõn caùc ñieàu kieän nhaát ñònh ( Ví duï : caùc ñieàu
kieän qui ñònh taïi ñieàu 12 hieäp ñònh Marakesh ) ñeàu coù theå
tham gia

2

Ví duï WB, IMF


Tính khu vöïc  ñöôïc thaønh laäp hoaït ñoäng treân cô sôû hieäp ñònh
giöõa 1 soá haïn cheá caùc quoác gia
Ví duï EC, AFTA, NAFTA, OPEC, APEC
Chuù yù

Myanmar, Cuba vaãn laø thaønh vieân cuûa WTO tuy

ñang bò caám vaän, do coù aùp duïng caùc ñieàu khoaûn baûo löu.
Ngoaïi leä cuûa MFN laø caùc hieäp ñònh thöông maïi khu vöïc
Nhaän ñònh sai

Caùc hieäp ñònh khu vöïc chæ ñöôïc kyù keát

giöõa caùc quoác gia trong 1 khu vöïc haïn cheá  do hieäp ñònh khu
vöïc chæ caàn ñöôïc kyù keát giöõa 1 soá haïn cheá caùc quoác gia. Ví duï :
hieäp...
LUAÄT THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ
Khaùi quaùt
Thöông maïi laø söï trao ñoåi mua baùn haøng hoùa hay cung öùng caùc dòch
vuï thöông maïi treân thò tröôøng hay caùc hoaït ñoäng khaùc nhaèm muïc
tieâu lôïi nhuaän cuûa caùc chuû theå kinh doanh treân thò tröôøng ( theo ñieàu
3.1 luaät thöông maïi 2005, ñieàu 29 luaät toá tuïng daân söï 2004 , khoaûn
3 ñieàu 2 phaùp leänh thöông maïi 2004 )
Quoác teá : laø quan heä vöôït qua bieân giôùi quoác gia
Phaân loaïi
Quan heä thöông maïi quoác teá coâng : giöõa caùc quoác gia vôùi nhau
Quan heä thöông maïi quoác teá : giöõa caùc doanh nghieäp cuûa
caùc quoác gia khaùc nhau
TOÅ CHÖÙC QUOÁC TEÁ TRONG HOAÏT ÑOÄNG THÖÔNG MAÏI
QUOÁC TEÁ - WTO
I Vaøi neùt veà caùc toå chöùc kinh teá quoác teá
Ví duï EC, WTO, IMF, AFTA, NAFTA, OPEC, APEC
Ñaëc ñieåm
1
Bài giảng Luật Thương Mại Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Luật Thương Mại Quốc Tế - Người đăng: ngothinganha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài giảng Luật Thương Mại Quốc Tế 9 10 590