Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng máy và thiết bị lạnh trần danh giang

Được đăng lên bởi Thien Le
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 2939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng

MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH
TS. Trần Danh Giang
MỞ ĐẦU
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN KỸ THUẬT LẠNH
Con người sinh ra đã tiếp xúc với nóng và lạnh, đó là hai hiện tượng của tự
nhiên. Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiệt tỏa ra từ đốt củi để sưởi ấm,
cũng như lợi dụng dòng sông, ao, hồ, gió thổi để tránh nóng. Con người xa xưa
chưa hiểu biết được bản chất của hiện tượng, song họ nắm được những thuộc tính
biểu hiện của chúng và sử dụng để khắc phục những khó khăn do tự nhiên gây ra.
Sau đó con người cũng biết sử dụng lạnh tự nhiên như tuyết, nước đá để bảo quản
thực phẩm và sử dụng vào đời sống. Kỹ thuật lạnh chỉ phát triển mạnh và trở
thành hệ thống và hiện đại kể từ khi phát hiện đầu tiên về nhiệt động và những
máy lạnh đơn giản ra đời, do kết quả lao động bền bỉ của các nhà bác học. Kể từ
đó con người mới nắm được bản chất của nóng và lạnh.
Một mốc thời gian phải kể đến, năm 1761 ÷ 1764 giáo sư Blach là người
tìm ra ẩn nhiệt hóa hơi và ẩn nhiệt nóng chảy. Từ đó, con người đã vận dụng làm
lạnh bằng cách cho chất lỏng bay hơi ở áp suất thấp để làm lạnh.
Năm 1772 nhà bác học người Nga Lômônôxốp công bố luận văn “Bàn về
nóng và lạnh”. Trong luận văn ông chỉ rõ các quá trình phân hủy, thối rữa sẽ
nhanh lên do nóng và chậm đi do lạnh. Điều này đã đặt nền móng cho việc sử
dụng lạnh để bảo quản thực phẩm, thúc đẩy nhanh kỹ thuật lạnh phát triển.
Năm 1780 Clouet và Monge lần đầu tiên hóa lỏng được khí SO2.
Năm 1781 Cavallo nghiên cứu hiện tượng bay hơi một cách có hệ thống
Năm 1810 Leslie (người Pháp) là người đầu tiên đã chế tạo máy lạnh hấp
thụ chu kỳ với cặp môi chất H2O/H2SO4. đến giữa thế kỷ 19, máy lạnh hấp thụ
được phát triển nhanh nhờ kỹ sư Carre (người Pháp) với nhiều phát minh về máy
lạnh hấp thụ chu kỳ làm việc liên tục với các cặp môi chất khác.
Năm 1834 một bác sĩ người Anh J. Peckins đã đăng ký bằng phát minh đầu
tiên về máy lạnh nén hơi có đầy đủ các thiết bị như máy lạnh nén hơi hiện đại gồm
có máy nén, dàn ngưng tụ, dàn bay hơi và van tiết lưu. Đến cuối thế kỷ 19, nhờ có
nhiều cải tiến của Linde (người Đức) với việc sử dụng amôniăc làm môi chất lạnh
cho máy lạnh nén hơi, kể từ đó chế tạo và sử dụng máy lạnh nén hơi thực sự phát
triển rộng rãi trong các ngành kinh tế khác.
Mãi đến năm 1845 Gorrie người Mỹ mới chế tạo ra máy lạnh không khí
trên cơ sở dãn nở không khí nén.
Năm 1858 ở Mỹ đã vận chuyển thực phẩm bằng đường sắt, thực phẩm
được chứa trong các toa nước đá.

1

Năm 1861 trạm lạnh đầu tiên làm đông thịt đã xây dựng ở thành phố
Cydnay ...
Bài ging
MÁY VÀ THIT B LNH
TS. Trn Danh Giang
M ĐẦU
SƠ LƯỢC LCH S PHÁT TRIÊN K THUT LNH
Con người sinh ra đã tiếp xúc vi nóng và lnh, đó là hai hin tượng ca t
nhiên. T xa xưa con người đã biết s dng nhit ta ra t đốt ci để sưởi m,
cũng như li dng dòng sông, ao, h, gió thi để tránh nóng. Con người xa xưa
chưa hiu biết được bn cht ca hin tượng, song h nm được nhng thuc tính
biu hin ca chúng và s dng để khc phc nhng khó khăn do t nhiên gây ra.
Sau đó con người cũng biết s dng lnh t nhiên như tuyết, nước đá để bo qun
thc phm và s dng vào đời sng. K thut lnh ch phát trin mnh và tr
thành h thng và hin đại k t khi phát hin đầu tiên v nhit động và nhng
máy lnh đơn gin ra đời, do kết qu lao động bn b ca các nhà bác hc. K t
đó con người mi nm được bn cht ca nóng và lnh.
Mt mc thi gian phi k đến, năm 1761 ÷ 1764 giáo sư Blach là người
tìm ra n nhit hóa hơi và n nhit nóng chy. T đó, con người đã vn dng làm
lnh bng cách cho cht lng bay hơi áp sut thp để làm lnh.
Năm 1772 nhà bác hc người Nga Lômônôxp công b lun văn “Bàn v
nóng và lnh”. Trong lun văn ông ch rõ các quá trình phân hy, thi ra s
nhanh lên do nóng và chm đi do lnh. Điu này đã đặt nn móng cho vic s
dng lnh để bo qun thc phm, thúc đẩy nhanh k thut lnh phát trin.
Năm 1780 Clouet và Monge ln đầu tiên hóa lng được khí SO
2
.
Năm 1781 Cavallo nghiên cu hin tượng bay hơi mt cách có h thng
Năm 1810 Leslie (người Pháp) là người đầu tiên đã chế to máy lnh hp
th chu k vi cp môi cht H
2
O/H
2
SO
4
. đến gia thế k 19, máy lnh hp th
được phát trin nhanh nh k sư Carre (người Pháp) vi nhiu phát minh v máy
lnh hp th chu k làm vic liên tc vi các cp môi cht khác.
Năm 1834 mt bác sĩ người Anh J. Peckins đã đăng ký bng phát minh đầu
tiên v máy lnh nén hơi có đầy đủ các thiết b như máy lnh nén hơi hin đại gm
có máy nén, dàn ngưng t, dàn bay hơi và van tiết lưu. Đến cui thế k 19, nh
nhiu ci tiến ca Linde (người Đức) vi vic s dng amôniăc làm môi cht lnh
cho máy lnh nén hơi, k t đó chế to và s dng máy lnh nén hơi thc s phát
trin rng rãi trong các ngành kinh tế khác.
Mãi đến năm 1845 Gorrie người M mi chế to ra máy lnh không khí
trên cơ s dãn n không khí nén.
Năm 1858 M đã vn chuyn thc phm bng đường st, thc phm
được cha trong các toa nước đá.
1
bài giảng máy và thiết bị lạnh trần danh giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng máy và thiết bị lạnh trần danh giang - Người đăng: Thien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
bài giảng máy và thiết bị lạnh trần danh giang 9 10 215