Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Mô hình hóa_chương 2

Được đăng lên bởi mohinhhoamoitruong2014
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYỂN RỪNG & MÔI TRƯỜNG

MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENTAL MODELLING

Chapter II

PHÂN LOẠI VÀ TIẾN TRÌNH MÔ HÌNH

Nguyễn Hải Hòa (Ph.D), Environmental Engineering Dept
Email: nguyenhaihoa2013vfu@gmail.com

PHÂN LOẠI MÔ HÌNH
• Phân loại

Cơ sở để phân loại mô hình?

• Tiến trình

a) Đặc điểm tính toán

• Tiêu chuẩn

b) Cách mô phỏng
c) Phương pháp vận hành

d) Phép so sánh
e) Giả định.

• Phân loại

Mục đích phân loại mô hình?

• Tiến trình

a) Thể hiện ý tưởng mô phỏng nào được sử dụng

• Tiêu chuẩn

b) Trình bày phương pháp & mức độ toán học ứng dụng
c) Biểu hiện dạng xuất kết quả của mô hình
d) Đề xuất loại dữ liệu nào cần đưa vào để có thông tin
e) Định danh thành phần nào trong hệ thống cần mô

phỏng.

• Phân loại

• Tiến trình

Phân loại theo qui mô ứng dụng:
1. Theo không gian (Spatial model): ở một vùng nhỏ hay

một khu vực lớn
• Tiêu chuẩn

2. Theo thời gian (Temperal model): ngắn hạn hay dài hạn
3. Theo giá trị mô hình (Model validity): cho giới hạn độ
chính xác của mô hình
4. Theo giá trị dữ liệu (Data validity): tùy theo mức độ &
qui mô thu thập dữ liệu như lấy mẫu một điểm hay nhiều
điểm.

Phân loại theo cấu trúc:
• Phân loại

1. Mô hình “hộp trắng-white box”: người sử dụng có

• Tiến trình

thể thấy & hiểu tất cả các tiến trình tính toán xảy ra,

• Tiêu chuẩn

quá trình trữ dữ liệu & thông tin phản hồi (phương
trình vi phân riêng phân & phương trình liên tục).

2. Mô hình “hộp đen-black box”: người sử dụng chỉ
biết đầu vào & đầu ra, mà hoàn toàn không biết
những gì xảy ra bên trong quá trình chuyển hóa trong
mô hình (phương trình toán học đơn & phép phân tích
chuỗi thời gian).

Phân loại theo cấu trúc:
• Phân loại

3. Mô hình “hộp xám-grey box”: người sử dụng hiểu

• Tiến trình

được một phần tiến trình xử lý dữ liệu (mô hình

• Tiêu chuẩn

tham số & khái niệm).

Phân loại mô hình theo tên gọi cụ thể:
• Phân loại

• Tiến trình

• Tiêu chuẩn

1. Mô hình vật lý (Physical model)
2. Mô hình toán học (Mathematical model)
3. Mô hình số (Numerical model)
4. Mô hình giải tích (Analysis model)
5. Mô hình xác định (Deterministic model)
6. Mô hình khái niệm (Conceptual model)
7. Mô hình ngẫu nhiên (Stochatic model)

• Phân loại

• Tiến trình

• Tiêu chuẩn

8. Mô hình tham số (Parametric model)
9. Mô hình ổn định (Steady-state model)
10.Mô hình bất ổn định (Unstead-state model)
11.Mô hình dựa vào giả định sinh hóa (Biochemical
assumption model)

12.Mô hình đánh giá tác động (Impact assessment...
MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENTAL MODELLING
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYỂN RỪNG & MÔI TRƯỜNG
Chapter II
PHÂN LOẠI TIẾN TRÌNH MÔ HÌNH
Nguyễn Hải Hòa (Ph.D), Environmental Engineering Dept
Email: nguyenhaihoa2013vfu@gmail.com
bài giảng Mô hình hóa_chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Mô hình hóa_chương 2 - Người đăng: mohinhhoamoitruong2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài giảng Mô hình hóa_chương 2 9 10 734