Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng mô hình toán

Được đăng lên bởi Nguyễn Thuỳ Linh
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4714 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BỘ MÔN TOÁN

———————o0o——————–

BÀI GIẢNG MÔ HÌNH TOÁN

Giảng viên: Trần Thị Xuyến

HÀ NỘI - 2013

PHẦN 1
KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1.1
1.1.1

KHÔNG GIAN VECTƠ SỐ HỌC n CHIỀU
Véctơ n chiều và không gian vectơ

A. Vectơ n chiều
Ta gọi một tập hợp n số thực được sắp xếp theo một thứ tự nhất định là một
vectơ n chiều.
Vectơ x = (x1 , x2 , ..., xn ) có xj , j = 1, 2, ..., n là thành phần thứ j .
Vectơ 0n là vectơ có các thành phần bằng 0.
Vectơ đơn vị thứ j là vectơ có thành phần thứ j bằng 1 còn các thành phần còn
lại bằng 0.
Cho hai vectơ x = (x1 , x2 , ..., xn ), y = (y1 , y2 , ..., yn ), k ∈ R
1. x = y ⇔ xj = yj ∀j = 1, 2, ..., n
2. x + y = (x1 + y1 , x2 + y2 , ..., xn + yn )
3. x − y = x + (−y) = (x1 − y1 , x2 − y2 , ..., xn − yn )
4. kx = (kx1 , kx2 , ..., kxn )
5. (x, y) = (x1 .y1 , x2 .y2 , ..., xn .yn )
Các tính chất của phép toán vectơ
1. x + (y + z) = (x + y) + z
2. x + y = y + x
3. x + 0n = 0n + x
4. x + (−x) = (−x) + x = 0n
5. 1.x = x.1 = x
6. (k + l)x = kx + lx
1

7. k(x + y) = kx + ky
8. k(lx) = (kl)x
B. Khái niệm không gian vectơ n chiều
Tập tất cả các vectơ n chiều cùng với phép cộng vectơ và phép nhân vectơ với số
thực gọi là không gian vectơ số học n chiều, gọi tắt là không gian Rn .
C. Độ dài (chuẩn) của vectơ
Độ dài của vectơ x = (x1 , x2 , ..., xn ) được xác định như sau:
n

||x|| =

x21

+ x22

+ ... + x2n

x2i

=
i=1

D. Tích vô hướng của 2 vectơ x = (x1 , ..., xn ) và y = (y1 , ..., yn )
n

xy = x1 y1 + x2 y2 + ... + xn yn =

xi y i
i=1

Dễ thấy: ||xy|| ≤ ||x||.||y||∀x, y ∈ Rn
Góc giữa 2 vectơ xác định bởi:
cos φ =

xy
(0 ≤ φ ≤ π)
||x||.||y||

Ví dụ: Cho x = (1, 2, 1), y = (1, −1, 3)

1. Xác định độ dài của x, y
2. Tính tích vô hướng xy .
3. Cho biết x, y tạo thành góc tù hay nhọn hay vuông?

1.1.2

Hệ phương trình tuyến tính và phương pháp khử ẩn liên tiếp

A. Các khái niệm cơ bản về hệ phương trình tuyến tính
Hệ phương trình tuyến tính m phương trình, n ẩn số có dạng tổng quát:


a11 x1 + a12 x2 + ...+ a1n xn = b1


 a x + a x + ... a x
=b
21 1


...




22 2

...

2n n

...

...

2

...

am1 x1 + am2 x2 + ...+ amn xn = bm
2

(1.1)

với aij và bi (i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n) là các hệ số;
xj (j = 1, 2, ..., n) là các ẩn số.
Khi bi = 0, i = 1, 2, ..., m, hệ (1.1) gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.
Ví dụ: Cho hệ phương trình tuyến tính sau


2x1 + 2x2 − x3 + x4 = 1



4x1 + 3x2 − x3 +

2x4 = 3


8x1 + 5x2 − 3x3 + 4x4 = 6




3x1 + 3x2 − 2x3 + 2x4 = 3

Hệ trên có nghiệm ( 21 , 12 , − ...
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BỘ MÔN TOÁN
———————o0o——————–
BÀI GIẢNG HÌNH TOÁN
Giảng viên: Trần Thị Xuyến
NỘI - 2013
bài giảng mô hình toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng mô hình toán - Người đăng: Nguyễn Thuỳ Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
bài giảng mô hình toán 9 10 14