Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Môi trường và Con người.

Được đăng lên bởi Tuan Tran
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
Khoa Môi trường

BÀI GIẢNG

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

Huế, 2014

Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1. CÁC KHÁI NIỆM
Môi trường
 C
ể ể
ƣờ
ộ
y
:
+ theo nghĩa r ng –
ƣờ l ấ ả ữ
ả
ƣở
ế
ộ
ể y ự ệ .
+ theo nghĩa g n v i con ng i v sinh v t, “M
ƣờ
ồ á yế ố ự
ê
ấ
â ạ ,
ƣờ ,
ả
ƣở
ớ ờ ố , ả x ấ, ự ồ
ạ, á ể ủ
ƣờ
” (Lu t BVMT Việt Nam 2005).
 M
ƣờ
ắ ớ
ƣờ
ểl :
+ Môi tr ng tự nhiên:
ồ
á yế ố ự
ê (
í, ấ , ƣớ , ộ
ự
,...) ồ ạ
á
ý
ố ủ
ƣờ .
+ Môi tr ng xã h i: l ổ
ể á
ố
ệ ữ
ƣờ
ƣờ
ƣl
lệ, ể
ế,
ế , y ị ... ở á ấ
á
.
+ Môi tr ng nhân tạo: ồ
á yế ố
ấ d
ƣờ ạ ê
l
ữ
ệ
ộ ố
ủ
ƣờ (
,
ở,
ị,
ê ,...)
Trong gi o tr nh n y s d ng nh nghĩa môi tr ng trong Lu t BVMT Việt Nam 2005.
Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan:
Ô nhiễm môi tr ng l ự ế ổ ủ á
ầ
ƣờ
ù ợ ớ
ê
ẩ
ƣờ , ây ả
ƣở xấ ế
ƣờ ,
.
Sự cố môi tr ng l
ế
ặ ủ
xảy
á
ạ ộ
ủ
ƣờ
ặ
ế ổ ấ ƣờ
ủ ự
ê , ây
ễ , y
á
ặ
ế ổ
ƣờ
ê
ọ .
Suy thoái môi tr ng l ự y ả
ề ấ lƣợ
ố lƣợ
ủ
ầ
ƣờ , ây ả
ƣở xấ ố ớ
ƣờ
.
Hoạt ng bảo vệ môi tr ng l
ạ ộ
ữ
ƣờ
l , ạ
;
ò
ừ , ạ
ế á ộ xấ ố ớ
ƣờ , ứ
ự ố
ƣờ ; ắ
ụ
ễ , y
á, ụ ồ
ả
ệ
ƣờ ;
á , ử dụ
ợ lý
ế ệ
yê
ê
ê ; ả ệ dạ
ọ .
An ninh môi tr ng: l ạ
á
ộ ệ ố
ƣờ
ả ă
ả
ả
ề
ệ ố
ƣờ
ệ ố
.
1.2. CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN

T ạ
yể (l
) y ò ọ l ị
yể
y
ƣờ
ấ

S
yể (
) ò ọ l
ƣờ
ọ .

K í yể (
) y
ƣờ
í

T ủy yể ( yd
) y
ƣờ
ƣớ
(M t số t i liệu còn phân chia thêm trí quyển – noosphere)
1.3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA MÔI TRƢỜNG
(1). L không gian sinh sống cho con ng i v sinh v t
- xây dự : ặ ằ
á
ị, ơ ở ạ ầ ,..
ả: ặ ằ ,
ả
ƣờ
ộ, ƣờ
ủy, ƣờ
.
- ả x ấ: ặ ằ
áy, xí
ệ ,
ệ , ả x ấ
-lâm- ƣ
- ả í: ặ ằ , ề
ạ ộ
ƣợ yế ,
x ,
ự ,…
(2). L nơi chứa c c nguồn t i nguyên cần thiết cho i sống v sản xuất của con ng i
Khoa Môi trường

1

Bài giảng Môi trường và con người – 2014

- ứ ă , ƣớ ố ,
í í ở;
yê l ệ ả x ấ
,
ệ ;
- ă lƣợ
ạ, ả x ấ;
ố
ữ ệ ,..
(3). L nơi chứa ựng c c chất phế thải do con ng i tạo ra trong cu c sống v sản xuất
- ế
, ứ ự
ấ ả;
- ế ổ ấ ả
ờ á
á
lý,
ọ ,
ọ
(4). L m giảm nhẹ c c t c ng có hại của thiên nhiên t i con ng i v sinh v t
- ạ
ế lũ lụ , ề ò
í
, ắ ã á ,…
(5). L u trữ v cung cấp c c thông tin cho con ng i
- lị
ử ị
ấ, ế
, á ể ă
ƣờ
- dạ
ồ
- ỉ ị á ộ
ớ á
ế ự
ê
ƣ ã , ộ
ấ , ú lử
1.4. SƠ LƢỢC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
1 4 1 rên thế gi i
- Ô
ễ
ƣờ
ãx ấ ệ ừ ờ ỳ á
ạ
ệ .T y
ê ,
ề ấ
ề
ƣờ
ê
ọ xảy
ừ ữ
ă 1950-1970, í dụ:
+ Sự cố Minamata, Nh t Bản
Công ty Chi
ả
ấ ả
ứ
ủy â x ố Vị M
ừ ữ
ă
ầ
1950, ủy â í lũy
ủy ả
ơ ể ƣờ ây ứ
ệ
ố l ạ
ầ
. Bệ
â ầ ê
á ệ ă 1953. Tí
ế 12/1992 ã 2.945 ƣời
nhiễm bệnh Minamata và 1.343 chết.
+ S ơng khói...





Bài giảng Môi trường và Con người. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Môi trường và Con người. - Người đăng: Tuan Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Bài giảng Môi trường và Con người. 9 10 577