Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng môn an toàn lao động

Được đăng lên bởi Uyên Thanh
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

m«n: An

toµn lao ®éng

Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng
I: Më ®Çu
1 – Môc ®Ých – ý nghÜa vµ tÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§:
a – Môc ®Ých: Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p khoa häc, kü thuËt, tæ chøc, kinh
tÕ, x· héi. Nh»m h¹n chÕ lo¹i trõ nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i trong s¶n
xuÊt. T¹o ra ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi cho ngêi lao ®éng, ng¨n ngõa TNL§,
b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng nh»m ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt
lao ®éng
b – ý nghÜa: BHL§ lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ Níc ta, nã
mang ý nghÜa vÒ chÝnh trÞ, x· héivµ kinh tÕ.
- ChÝnh trÞ: BHL§ ph¶n ¸nh mét phÇn vÒ b¶n chÊt cña x· héi.
- X· héi: BHL§ lu«n cñng cè , hoµn thiÖn quan hÖ x· héi. MÆt kh¸c nã
mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ gia ®×nh ngêi lao ®éng, cho nªn nã mang ý
nghÜa x· héi vµ nh©n ®¹o s©u s¾c.
- Kinh tÕ: Lµm cho ngêi lao ®éng an t©m c«ng t¸c, t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng, ®ång thêi lµm gi¶m c¸c chi phÝ phôc vô hËu qu¶ do tai n¹n, èm ®au... x¶y
ra. Cho nªn viÖc lµm tèt c«ng t¸c BHL§ lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¸t triÓn
vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
2 – TÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§:
a- TÝnh ph¸p luËt: ThÓ hiÖn qua c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, luËt lao ®éng,
c¸c th«ng t, chØ thÞ, ®iÒu lÖ, quy ph¹m, tiªu chuÈn...( LuËt lao ®éng 1995, quy
ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 5308 – 91...). B¾t buéc tÊt c¶ c¸c
tæ chøc Nhµ Níc ( chÝnh trÞ , x· héi , kinh tÕ... )vµ mäi ngêi tham gia lao ®éng
s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh.
b- TÝnh quÇn chóng:
+ BHL§ cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ mäi ngêi tham gia lao ®éng s¶n xuÊt
v× hä lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp vËn hµnh vµ sö dông c¸c dông cô, thiÕt bÞ m¸y mãc
vµ nguyªn, nhiªn vËt liÖu. Nªn hä cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng
t¸c BHL§, hä cã thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc x©y dùng quy tr×nh,
quy ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng.
+ Nhng dï c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ BHL§
cã hoµn chØnh ®Õn ®©u, nhng nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn lao ®éng s¶n xuÊt cha
thÊy râ ®îc lîi Ých thiÕt thùc, cha tù gi¸c chÊp hµnh th× c«ng t¸c BHL§ còng
kh«ng thÓ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh mong muèn.
c- TÝnh khoa häc kü thuËt:
Lµ tÝnh chÊt quan träng ®èi víi mäi ngêi, ®Æc biÖt lµ c¸n bé kü thuËt. Muèn lµm
tèt c«ng t¸c BHL§ ®Ó lo¹i trõ tai nan lao ®éng, tríc hÕt ph¶i hiÓu ®îc tÝnh nguy
hiÓm trong c«ng nghiÖp nh ë c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn nhiªn vËt
liÖu...Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c«ng nh©n, nh÷ng biÕn ®æi t©m sinh lý cña con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Nh vËy nã ®ßi hái ngêi c¸n bé kü thuËt ph¶i cã
1

nh÷ng ki...
Bµi gi¶ng
m«n: An toµn lao ®éng
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng
I: Më ®Çu
1 – Môc ®Ých – ý nghÜa vµ tÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§:
a – Môc ®Ých: Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p khoa häc,thuËt, tæ chøc, kinh
tÕ, héi. Nh»m h¹n chÕ lo¹i trõ nh÷ng yÕu nguy hiÓm, ®éc h¹i trong s¶n
xuÊt. T¹o ra ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi cho ngêi lao ®éng, ng¨n ngõa TNL§,
b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng nh»m ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt
lao ®éng
b ý nghÜa: BHL§ lµ mét chÝnh s¸ch lín a §¶ng vµ Nhµ Níc ta,
mang ý nghÜa vÒ chÝnh trÞ, x· héivµ kinh tÕ.
- ChÝnh trÞ: BHL§ ph¶n ¸nh mét phÇn vÒ b¶n chÊt cña x· héi.
- héi: BHL§ lu«n cñng , hoµn thiÖn quan héi. MÆt kh¸c nã
mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©ngia ®×nh ngêi lao ®éng, cho nªn mang ý
nghÜa x· héi vµ nh©n ®¹o s©u s¾c.
- Kinh tÕ: Lµm cho ngêi lao ®éng an t©m c«ng t¸c, t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng, ®ång thêi lµm gi¶m c¸c chi phÝ phôc vô hËu qu¶ do tai n¹n, èm ®au... x¶y
ra. Cho nªn viÖc lµm tèt c«ng t¸c BHL§ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¸t triÓn
vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.
2 – TÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§:
a- TÝnh ph¸p luËt: ThÓ hiÖn qua c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, luËt lao ®éng,
c¸c th«ng t, chØ thÞ, ®iÒu lÖ, quy ph¹m, tu chuÈn...( LuËt lao ®éng 1995, quy
ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 5308 – 91...). B¾t buéc tÊt c¶ c¸c
chøc N Níc ( chÝnh trÞ , héi , kinh tÕ... )vµ mäi ngêi tham gia lao ®éng
s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh.
b- TÝnh quÇn chóng:
+ BHL§ cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ mäi ngêi tham gia lao ®éng s¶n xuÊt
v× hä lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp vËn hµnh vµ sö dông c¸c dông cô, thiÕt bÞ m¸y mãc
vµ nguyªn, nhiªn vËt liÖu. Nªn hä cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng
t¸c BHL§, thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc x©y dùng quy tr×nh,
quy ph¹m vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng.
+ Nhng dï c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tiªu chuÈn quy ph¹m vÒ BHL§
cã hoµn chØnh ®Õn ®©u, nhng nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn lao ®éng s¶n xuÊt cha
thÊy ®îc lîi Ých thiÕt thùc, cha gi¸c chÊp hµnh th× c«ng t¸c BHL§ còng
kh«ng thÓ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh mong muèn.
c- TÝnh khoa häc kü thuËt:
Lµ tÝnh chÊt quan träng ®èi víi mäi ngêi, ®Æc biÖt lµ c¸n bé kü thuËt. Muèn lµm
tèt c«ng t¸c BHL§ ®Ó lo¹i trõ tai nan lao ®éng, tríc hÕt ph¶i hiÓu ®îc tÝnh nguy
hiÓm trong c«ng nghiÖp nh ë c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, nguyªn nhiªn vËt
liÖu...Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c«ng nh©n, nh÷ng biÕn ®æi t©m sinh lý cña con ng-
êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Nh vËy nã ®ßi hái ngêi c¸n bé kü thuËt ph¶i cã
1
bài giảng môn an toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng môn an toàn lao động - Người đăng: Uyên Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
bài giảng môn an toàn lao động 9 10 196