Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
§1: Một số định nghĩa và khái niệm
I/ Khái niệm về sản phẩm, phôi
1/ Sản phẩm
- Định nghĩa: Là danh từ dùng để chỉ một thành phẩm được hoàn thành ở khâu cuối cùng
- Ví dụ: + Nhà máy sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô.... có sản phẩm là xe đạp,
xe máy
+ Nhà máy sản xuất ổ bi thì sản phẩm lại là các ổ bi
-

Ngoài ra sản phẩm có thể là bộ phận, cơ cấu máy, chi tiết… dùng để lắp ráp, thay thế

+ Chi tiết máy: là đơn vị nhỏ nhất không thể tháo rời được để cấu tạo nên máy (VD:
bánh răng, trục, vít, lốp..)
+ Bộ phận máy (cụm máy): là hai hay nhiều chi tiết máy được lắp cố định với nhau hay
tách rời nhau nhưng không thực hiện chuyển động
+ Cơ cấu máy: là hai hay nhiều chi tiết máy ở 1 bộ phận hay nhiều bộ phận máy có liên
hệ với nhau & thực hiện được 1 chuyển động
2/ Phôi
- Định nghĩa: Là danh từ có tính quy ước chỉ một vật được đưa vào ở khâu đầu tiên của
quá trình sản xuất
- Ví dụ: quá trình đúc, là quá trình rót kim loại lỏng vào khuôn, sau khi kim loại đông đặc
trong khuôn ta nhận được một vật đúc kim loại có hình dáng, kích thước theo yêu cầu.
Những vật đúc này có thể là:
- Sản phẩm của quá trình đúc.
- Chi tiết đúc nếu không cần gia công cắt gọt nữa .
- Phôi đúc nếu vật đúc phải qua gia công cắt gọt như tiện, phay, bào ...
II/ Quá trình thiết kế
1/ Định nghĩa
Là quá trình con người vận dụng kiến thức đã tích lũy qua việc vận dụng tiến bộ khoa
học mới nhất để sáng tạo ra sản phẩm mới được thực hiện bằng bản vẽ và thuyết minh.

1

2/ Đặc điểm
-

Bản thiết kế là cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất

-

Bản thiết kế là cơ sở pháp lý để kiểm tra, đo lường, nghiệm thu sản phẩm, thực hiện
hợp đồng

III/ Quá trình sản xuất
1/ Định nghĩa
Là quá trình con người thông qua công cụ lao động làm biến đổi đối tượng sản xuất về
mặt bản chất, trạng thái, hình dáng và kích thước để tạo nên sản phẩm
2/ Đặc điểm
- Quá trình sản xuất bao gồm nhiều giai đoạn

- Để thực hiện các quá trình sản xuất, nhà máy cơ khí chia thành nhiều phân xưởng và bộ
phận theo dây chuyền công nghệ nhưng với nhiệm vụ và phần việc chuyên môn khác nhau
VD: Ứng với những giai đoạn khác nhau người ta tổ chức thành các phân xưởng nhỏ
như: Phân xưởng đúc, phân xưởng rèn ...
IV/ Quá trình công nghệ (qui trình công nghệ - QTCN)
1/ Định nghĩa
Là một phần của quá trình sản xuất được tiến hành bằng một kĩ thuật nhất định theo
một trình tự đã xác định.
2

2/ Một số ví dụ
-

Qui trình công nghệ đúc là một giai đoạn của qui trình sản xuất làm t...
BÀI GI NGN C S NG NGH CH T O MÁY Ơ
CH NG 1ƯƠ . NH NG KHÁI NI M C B N Ơ
§1: M t s đ nh nghĩa và khái ni m
I/ Khái ni m v s n ph m, phôi
1/ S n ph m
- Đ nh nghĩa : Là danh t dùng đ ch m t thành ph m đ c hoàn thành khâu cu ing ượ
- Ví d: + Nhà máy s n xu t xe đ p, xe máy, ô tô.... có s n ph mxe đ p,
xe máy
+ Nhà máy s n xu t bi thì s n ph m l i là các bi
- Ngoài ra s n ph m có th b ph n, c c u máy, chi ti t ơ ế … dùng đ l p ráp, thay th ế
+ Chi ti t máyế : là đ n v nh nh t không th tháo r i đ c đ c u t o nên máy (VD:ơ ượ
nh răng, tr c, vít, l p..)
+ B ph n máy (c my): hai hay nhi u chi ti t máy đ c l p c đ nh v i nhau hay ế ượ
tách r i nhau nh ng không th c hi n chuy n đ ng ư
+ C c uyơ : là hai hay nhi u chi ti t máy 1 b ph n hay nhi u b ph n máy có liên ế
h v i nhau & th c hi n đ c 1 chuy n đ ng ư
2/ Phôi
- Đ nh nghĩa : Là danh t có tính quy c ch m t v t đ c đ a vào khâu đ u tiên c a ướ ư ư
quá trình s n xu t
- Ví d: qtrình đúc, quá trình rót kim lo i l ng vào khuôn, sau khi kim lo i đông đ c
trong khuôn ta nh n đ c m t v t đúc kim lo i có hình dáng, kích th c theo yêu c u. ượ ướ
Nh ng v t đúc này có th :
- S n ph m c a quá trình đúc.
- Chi ti t đúc n u không c n gia công c t g t n a .ế ế
- Phôi đúc n u v t đúc ph i qua gia công c t g t nh ti n, phay, bào ...ế ư
II/ Quá trình thi t kế ế
1/ Đ nh nghĩa
Là quá trình con ng i v n d ng ki n th c đã tích lũy qua vi c v n d ng ti n b khoaườ ế ế
h c m i nh t đ sáng t o ra s n ph m m i đ c th c hi n b ng b n v thuy t minh. ượ ế
1
BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 9 10 521