Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Đại Số Tuyến Tính

Được đăng lên bởi cuong11103
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI CAO HỌC
PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
(GV Trần Ngọc Hội - 2011)

A- KHÔNG GIAN VÉCTƠ
§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CĂN BẢN
1.1. Định nghĩa. Cho V là một tập hợp khác ∅. Ta nói V là một không gian véctơ trên F
(F = Q, R hay C) nếu trong V :
i) Tồn tại một phép toán “cộng véctơ”, tức là một ánh xạ
V×V→V
(u, v) → u + v
ii) Tồn tại một phép “nhân vô hướng với véctơ”, tức là một ánh xạ
F×V→V
(α, u) → αu
thỏa các tính chất sau: với u, v, w ∈ V và α, β ∈ F:
1.

u + v = v + u;

2.

(u + v) + w = u + (v + w);

3.

∃ 0 ∈ V, u + 0 = 0 + u = u;

4.

∃ (–u) ∈ V, (–u) + u = u + (–u) = 0;

5.

(αβ)u = α(βu);

6.

(α + β)u = αu +βu;

7.

α(u + v)u = αu + αv;

8.

1.u = u.

Khi đó:
• Mỗi phần tử u ∈ V là một véctơ.
• Mỗi số α ∈ F là một vô hướng.
• Véctơ 0 là véctơ không.
• Véctơ (–u) là véctơ đối của u.
Sau đây ta sẽ đưa ra vài ví dụ cơ bản về không gian véctơ.
1) Tập Fn = {u = (x1, x2, ..., xn)⏐xi ∈ F, 1 ≤ i ≤ n} (F = R hay C) với phép toán cộng véctơ
và phép nhân vô hướng với véctơ định bởi:
1

u + v = (x1 + y1, x2 + y2, ... , xn + yn),
αu = (αx1, αx2, ..., αxn),
với u = (x1, x2, ..., xn), v = (y1, y2, ..., yn)∈ V và α ∈ F, là một không gian véctơ trên F với véctơ
không là 0 = (0, 0, ... 0) và véctơ đối của véctơ u = (x1, x2, ..., xn) là
(–u) = (−x1, −x2, ..., −xn)
2) Tập V = Mmxn(F) gồm các ma trận mxn với các hệ số trong F là một không gian véctơ
trên F với phép cộng véctơ là phép cộng ma trận thông thường và nhân vô hướng với véctơ là
phép nhân thông thường một số với ma trận, trong đó véctơ không là ma trận không và véctơ
đối của A = (aij) là (–A) = (–aij).
3) Tập V = F[x]
= {p(x) = anxn + ... + a1x + a0x + a0⏐ n ∈ N, ai ∈ F, 1 ≤ i ≤ n}
gồm các đa thức theo x với các hệ số trong F là một không gian véctơ trên F với phép cộng
véctơ là phép cộng thông thường các đa thức và phép nhân vô hướng với véctơ là phép nhân
thông thường một số với một đa thức.
4) Với mỗi số nguyên n ≥ 1, tập
V = Fn[x] = {p(x) = anxn + ... + a1x + a0 ⏐ai ∈ F, 1 ≤ i ≤ n}
gồm các đa thức theo x bậc ≤ n, với các hệ số trong F là một không gian véctơ trên F với cộng
véctơ và phép nhân vô hướng với véctơ là các phép cộng đa thức và nhân một số với đa thức
thông thường (như trong 3) là một không gian véctơ trên trường F.
1.2. Mệnh đề. Cho V là một không gian véctơ trên F. Khi đó với mọi u ∈ V và α ∈ F ta
có:
i)

αu = 0 ⇔ (α = 0 hay u = 0).

ii) (–1)u = –u.
Từ đây về sau ta ký hiệu V là một không gian véctơ trên trường F (F = Q, R hay C)
§2. TỔ HỢP TUYẾN TÍNH
2.1. Định nghĩa. Cho u1, u2, ..., uk ∈ V. Mộ...
1
ÔN THI CAO HC
PHN ĐẠI S TUYN TÍNH
(GV Trn Ngc Hi - 2011)
A- KHÔNG GIAN VÉCTƠ
§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHT CĂN BN
1.1. Định nghĩa. Cho V là mt tp hp khác . Ta nói V là mt không gian véctơ trên F
(F = Q, R hay C) nếu trong V :
i) Tn ti mt phép toán “cng véctơ”, tc là mt ánh x
V × V V
(u, v) u + v
ii) Tn ti mt phép “nhân vô hướng vi véctơ”, tc là mt ánh x
F × V V
(α, u) αu
tha các tính cht sau: v
i u, v, w V và α, β F:
1. u + v = v + u;
2. (u + v) + w = u + (v + w);
3. 0 V, u + 0 = 0 + u = u;
4. (–u) V, (–u) + u = u + (–u) = 0;
5. (αβ)u = α(βu);
6. (α + β)u = αu +βu;
7. α(u + v)u = αu + αv;
8. 1.u = u.
Khi đó:
Mi phn t u V là mt véctơ.
Mi s α F là mt vô hướng.
Véctơ 0 là véctơ không.
Véctơ (–u) là véctơ đối ca u.
Sau đây ta s đưa ra vài ví d cơ bn v không gian véctơ.
1) Tp F
n
= {u = (x
1
, x
2
, ..., x
n
)x
i
F, 1 i n} (F = R hay C) vi phép toán cng véctơ
và phép nhân vô hướng vi véctơ định bi:
Bài giảng môn Đại Số Tuyến Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Đại Số Tuyến Tính - Người đăng: cuong11103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng môn Đại Số Tuyến Tính 9 10 407