Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC AN TOÀN MỎ HẦM LÒ

Được đăng lên bởi atien_ktm3c
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2546 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG



BÀI GIẢNG MÔN HỌC

AN TOÀN MỎ HẦM LÒ
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)

Người biên soạn:

Phạm Ngọc Lợi

Uông Bí, năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bảo vệ môi
trường và an toàn lao động trở thành vấn đề bức xúc, cấp bách và là một nhiệm
vụ hết sức quan trọng ở Việt Nam cũng như ở các nước khác trên thế giới. Đặc
biệt vấn đề An toàn lao động là vấn đề nổi cộm trong mỗi quốc gia và mỗi
ngành công nghiệp. Chính vì lý do đó kỹ thuật An toàn lao động là môn học
không thể thiếu trong các ngành học về kỹ thuật nhất là ngành khai thác mỏ.
Bài giảng “ Kỹ thuật An toàn mỏ” nhằm giúp Sinh viên nhận thức đầy đủ
về mối lien hệ giữa môi trường và con người, sinh vật và phát triển kinh tế, văn
hóa xã hội đất nước. Đồng thời giúp cho Sinh viên nhận thức đúng hơn về An
toàn lao động và liệt kê được các thành phần cơ bản của không khí và không khí
mỏ. Đưa ra được các đặc trưng cơ bản của tính chất cháy nổ của khí Mê tan, mục
đích, vai trò, ý nghĩa của công tác an toàn và bảo hộ lao động và các quy định an
toàn khi đi lại, làm việc trong mỏ Hầm lò: Quy định an toàn khi vận chuyển
người, thiết bị ra vào lò, quy định vận hành một số thiết bị mỏ chuyên dùng, quy
định an toàn khi nổ mìn, khi đào chống lò...
Từ nhận thức đó hướng cho Sinh viên thấy được sự cần thiết nâng cao hiệu lực
quản lý nhà nước về môi trường và các biện pháp phòng chống các tai nạn xảy ra
trong quá trình sản xuất công nghiệp.
Trong quá trình viết bài giảng, tác giả đã cố gắng rất nhiều nhưng bài giảng
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của
đồng nghiệp để bài giảng ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Tác giả

1

Phần 1: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ MỎ
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
1.1 Quan hệ giữa phát triển và môi trường
Môi trường là tổng hợp của các điều kiện sống của con người. Phát triển
là quá trình cải tạo và cải thiện các điều kiện đó. Giữa môi trừng và phát triển dĩ
nhiên có mối quan hệ rất chặt chẽ. Môi trường là địa bàn và đối tượng của phát
triển .
Trong phạm vi của một quốc gia, cung như xét trên toàn thế giới luôn
luôn song song tồn tại hai hệ thống: Hệ thống kinh tế xã hội và hệ thống kinh tế
của môi trường. Hệ thống kinh tế xã hội cầu thành bới của các thành phần sản
xuất, lưu thông và phân phối , tiêu dùng và tích lũy, tạo lên một dòng của
nguyên liệu, năng lượng, hàng hóa, phế thải lưu thông của các phân tử cấu thành
hệ thống môi trường và...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
AN TOÀN MỎ HẦM LÒ
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Phạm Ngọc Lợi
Uông Bí, năm 2010
BÀI GIẢNG MÔN HỌC AN TOÀN MỎ HẦM LÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC AN TOÀN MỎ HẦM LÒ - Người đăng: atien_ktm3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC AN TOÀN MỎ HẦM LÒ 9 10 523