Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CƠ KẾT CẤU TÀU
Cán bộ giảng dạy:
Đỗ Hùng Chiến.
Bộ môn:
Cơ kết cấu tàu thủy.
Khoa: Đóng tàu thủy & Công trình nổi.
Trường: Đại học Giao thông vận tải Tp HCM

Cơ kết cấu tàu

1
23/10/2007

Mở đầu
Cơ kết cấu tàu giải quyết các bài toán về
độ bền và độ cứng của kết cấu tàu.
z Đảm bảo độ bền đồng nghĩa với việc giảm
chi phí cho nguyên vật liệu, tức là giảm giá
thành cho con tàu được đóng.
z Khoa học, cung cấp cho người kỹ sư đóng
tàu các phương pháp tính toán kết cấu vỏ
tàu về độ bền và độ cứng, gọi là cơ kết cấu
tàu thủy
z

Cơ kết cấu tàu

2
23/10/2007

Cơ kết cấu tàu thuỷ giải đáp ba
vấn đề chính sau đây:
Vấn đề nội lực: Ứng suất và biến dạng nào
xuất hiện trong kết cấu thân tàu.
z Vấn đề ngoại lực: Ngoại lực nào có thể tác
dụng lên thân tàu.
z Vấn đề đánh giá độ bền: Ứng suất và
chuyển vị nào có thể cho phép xuất hiện
trên kết cấu thân tàu.
z

Cơ kết cấu tàu

3
23/10/2007

Cơ kết cấu tàu thuỷ, theo nghĩa
đầy đủ, bao gồm 2 phần:
1. Cơ kết cấu tàu thuỷ và lý thuyết đàn hồi,
giành cho các bài toán tĩnh của vấn đề nội
lực.
2. Sức bền và chấn động thân tàu, giải quyết
các bài toán về ứng suất (vấn đề nội lực),
về tải trọng tác dụng lên thân tàu ( vấn đề
ngoại lực ) về đánh giá độ bền và về việc
tính toán kết cấu thân tàu dưới tác dụng
của tải trọng thay đổi theo thời gian (chấn
động thân tàu).
Cơ kết cấu tàu

4
23/10/2007

Môn học đề cập đến những vấn đề
về nội lực, bao gồm các chương:
z
z
z
z
z
z

Chương 1 : UỐN CÁC THANH THẲNG VÀ HỆ
THANH ĐƠN GIẢN.
Chương 2 : UỐN DẦM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI.
Chương 3 : UỐN DÀN PHẲNG.
Chương 4 : UỐN DẦM GHÉP.
Chương 5 : CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT
VÀ CÁC ĐỊNH LÝ NĂNG LƯỢNG.
Chương 6 : UỐN PHỨC TẠP VÀ ỔN ĐỊNH CÁC
THANH VÀ DÀN PHẲNG.

Cơ kết cấu tàu

5
23/10/2007

với mỗi một moment uốn, cần bổ sung vào góc xoay tiết diện
ngang do cắt một lượng bằng:

m
δw' = −2(1 +ν )
Eωl

(5.10)

Sử dụng công thức (2.15), khi f0 = f1 = q = 0, dùng (5.10) hai lần,
với m= -M0 và m = M1 , ta có biểu thức xác định góc xoay :
I ⎤
⎡
(
)
(5.11)
ν
1
12
1
−
+
2⎥
⎢
ωl ⎦
⎣
M 0l
M 1l ⎫
ψ1 −
ψ2⎪
w' (0) = −
Góc xoay tại các tiết diện đế tựa :
3EI
6 EI
⎬ (5.12 )
M 0l
M 1l
ψ2 +
ψ1 ⎪
w' (l ) =
6 EI
3EI
⎭

θ0 = −

M 0l ⎡
I ⎤ M 1l
(
)
ν
1
6
1
+
+
−
2⎥
⎢
ωl ⎦ 6 EI
3EI ⎣

Cơ kết cấu tàu

I ⎫
ψ 1 = 1 + 6(1 +ν ) 2 ⎪
trong đó:
ωl ⎪(5.13)
⎬
I ⎪
ψ 2 = 1 − 12(1 +ν ) 2 ⎪
ωl ⎭ 23/10/20077

TÓM LƯỢC
Bài học này sinh viên nắm được:
Sự xuất hiện độ võng do cắt.
z Xác định độ võng do cắt.
z Giá trị độ võng do cắt lớn xuất hiện trong
những trường hợp nào.
z

Cơ k...
23/10/2007
Cơ kết cu tàu
1
B
B
À
À
I GI
I GI
NG MÔN H
NG MÔN H
C
C
CƠ K
CƠ K
T C
T C
U T
U T
À
À
U
U
Cán b
ging
dy: Đỗ
Hùng
Chiến.
B
môn: Cơ
kếtcutàuthy.
Khoa: Đóng
tàu
thy
& Công
trình
ni.
Trường: Đạihc
Giao
thông
vntiTpHCM
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ KẾT CẤU TÀU 9 10 132