Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học đào chống lò

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1
Bμi gi¶ng m«n häc ®μo chèng lß
(Dïng cho sinh viªn ngμnh khai th¸c)
(Thêi lîng 60 tiÕt)
Môc ®Ých m«n häc :
1- Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c lo¹i kÕt cÊu chèng cho c«ng tr×nh ngÇm n»m ngang, n»m
nghiªng, giÕng ®øng hÇm tr¹m;
2- Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ngÇm trong ®¸ r¾n, ®¸
mÒm, khi ®μo c«ng tr×nh ngÇm n»m ngang, c«ng tr×nh ngÇm n»m nghiªng, giÕng
®øng vμ c«ng nghÖ chèng gi÷ trong c¸c c«ng tr×nh ngÇm hÇm tr¹m
Yªu cÇu m«n häc:
1- N¾m v÷ng ®îc tÝnh n¨ng vμ c«ng dông tõng lo¹i h×nh kÕt cÊu chèng trong tõng
lo¹i ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vμ kü thuËt má ViÖt nam;
2- N¾m v÷ng ®îc c¸c kh©u trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®μo chèng c«ng tr×nh ngÇm
n»m ngang, ®μo chèng c«ng tr×nh ngÇm n»m nghiªng, ®μo chèng giÕng ®øng, c¸c
bé phËn c«ng tr×nh kh¸c;
Ch¬ng1: nh÷ng vÊn ®Ò chung khi thi c«ng
c«ng tr×nh ngÇm trong má
1.1 C¸c kh¸i niÖm chung:
HiÖn nay còng nh trong t¬ng lai c¸c vïng má khai th¸c than vμ kim lo¹i ë
níc ta sÏ ph¶i tiÕn hμnh x©y dùng hoÆc më réng nhiÒu má hÇm lß. Nãi chung, t¹i tÊt
c¶ c¸c má (®ang x©y dùng c¬ b¶n hoÆc ®ang khai th¸c) ®Òu ph¶i thi c«ng mét khèi
lîng kh¸ lín c¸c ®êng lß b»ng, lß nghiªng. MÆt kh¸c, do ®iÒu kiÖn khai th¸c cμng
ngμy cμng xuèng s©u vμ c¸c ®iÒu kiÖn cÊu t¹o phøc t¹p cña vØa nªn khèi lîng c¸c ®-
êng lß c¬ b¶n vμ c¸c ®êng lß chuÈn bÞ ngμy cμng t¨ng t¹i c¸c má khai th¸c hÇm lß.
V× vËy, nÕu muèn rót ng¾n thêi gian x©y dùng má hay thêi gian chuÈn bÞ cho mét tÇng
khai th¸c, ngêi ta cÇn ph¶i t¨ng nhanh tèc ®é thi c«ng c¸c ®êng lß x©y dùng c¬ b¶n
phôc vô cho c«ng t¸c më vØa. Tãm l¹i, qu¸ tr×nh ®μ
o vμ chèng c¸c ®êng lß lμ kh©u
®Çu tiªn vμ quan träng ®Ó tiÕn hμnh më vØa vμ khai th¸c kho¸ng s¶n b»ng ph¬ng
ph¸p hÇm lß.
- §êng lß trong má lμ nh÷ng kho¶ng trèng, trong vá tr¸i ®Êt ®îc t¹o ra sau khi
lÊy ®i phÇn kho¸ng s¶n vμ ®Êt ®¸.
+ §Ó khai th¸c kho¸ng s¶n cã Ých b»ng ph¬ng ph¸p hÇm lß, ngêi ta ph¶i ®μo hÖ
thèng c¸c ®êng lß bao gåm: §êng lß më vØa, chuÈn bÞ khai th¸c, vμ c¸c c«ng tr×nh
hÇm tr¹m kh¸c vv...
* ph©n lo¹i c¸c ®êng lß trong má:
TÊt c¶ c¸c ®êng lß víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau mμ cã tªn gäi kh¸c nhau vμ ®îc
ph©n thμnh c¸c nhãm: (h×nh 1.1)
* Nhãm c«ng tr×nh th¼ng ®øng:
- GiÕng ®øng: lμ c«ng tr×nh ngÇm cã ph¬ng th¼ng ®øng hoÆc gÇn th¼ng ®øng (gãc
nghiªng so víi mÆt ph¼ng n»m ngang α > 75
0
) Tïy theo tÝnh chÊt vμ c«ng dông cña nã
mμ cã c¸c tªn gäi kh¸c nhau.
Bài giảng môn học đào chống lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học đào chống lò - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Bài giảng môn học đào chống lò 9 10 399