Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Giảng Môn Học
Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng
Sản Việt Nam

1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
a) Quan niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời
là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt
Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính
sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng
Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết,
chỉ thị ...của Đảng.
b) Đối tượng nghiên cứu môn học
- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ
trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân
tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch đ ịnh
đường lối cách mạng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách
mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan
điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh.
b) Phương pháp nghiên cứu

2

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic,
ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp
và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp với từng nội dung của môn học.
2. Ý nghĩa của học tập môn học
a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong
thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã
hội.
b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý
tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ
trọng đại của đất nước.
c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ ...
Bài Gi ng Môn H c
Đ ng l i cách m ng c a Đ ngườ
C ng
S n Vi t Nam
1
Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 244