Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh Hoàng Ngọc VĨNH

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÌ GIANG
̉
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOANG
̀
NGOC
̣ VINH
̃
– ĐHKH HUÊ,́ 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐAỊ HOC
̣ KHOA HOC
̣
----  * ----

TH.S HOÀNG NGỌC VĨNH

BAÌ GIANG
̉
MÔN HOC
̣
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

@♫

♫

1

BAÌ GIANG
̉
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOANG
̀
NGOC
̣ VINH
̃
– ĐHKH HUÊ,́ 2009

HUẾ, 9-2009

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................3
Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý
NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH..............................4
Chương 1: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.............................................................................12
Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ
CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC....................................................26
Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM....47
Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT
NAM............................................................................................................. 60
Chương 5: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TÔC
̣
VÀ ĐOAN
̀ KÊT
́ QUÔC
́ TÊ.........................................................................
́
73
Chương 6: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN............................................89
Chương 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ
XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI.............................................................103
2

BAÌ GIANG
̉
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – THS HOANG
̀
NGOC
̣ VINH
̃
– ĐHKH HUÊ,́ 2009

LỜI NÓI ĐẦU

-***Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận
lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của
sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin cuả cać trường Đaị hoc̣ thuộc
Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng
tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Baì giảng môn hoc̣ Tư tưởng Hồ Chí Minh".
Cuốn sách được hoàn thành chủ yếu dựa vào nội dung cuốn “Giáo trình
Tư tưởng Hồ Chí Minh” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất
bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2003 (Dùng trong các trường đại học, cao
đẳng), “Giaó trinh
̀ tư tưởng Hồ Chí Minh” Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà
Nội, 2005-2008; Quyêt́ đinh
̣ ban hanh
̀ Chương trinh
̀ cać môn Lý luâṇ Chinh
́ trị
trinh
̀ độ Đaị hoc,
̣ Cao đăng
̉ dung
̀ cho ...
BAI GIANG T T NG CHI MINH – THS HOANG NGOC VINH – ĐHKH H, 2009̀ ̉ Ư ƯỞ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ́
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Đ I H C HU
TR NG ĐAI HOC KHOA HOCƯỜ ̣ ̣ ̣
---- * ----
TH.S HOÀNG NG C VĨNH
BAI GIANG MÔN HOC̀ ̉ ̣
T T NG H CHÍ MINHƯ ƯỞ
@
1
Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh Hoàng Ngọc VĨNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh Hoàng Ngọc VĨNH - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh Hoàng Ngọc VĨNH 9 10 930