Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn luật kinh tế Công ty TNHH MTV

Được đăng lên bởi rubystarlucky
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 9

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
----------

CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN

GVHD:PHẠM THỊ NGUYỆT SƯƠNG
NHÓM 9

NỘI DUNG
Khái niệm, đặc điểm

Vốn

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức

Họp hội đồng thành viên

1.

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM
K.1 Đ.73 LDN 2014

•

Khái niệm

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ
chức hoặc một cá nhân làmchủsởhữu(sau đây gọi làchủsởhữu
công ty);chủsởhữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ
và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều
lệ của công ty

•

Đặc điểm

 Chủ thể thành lập: do một tổ chức hoặc một cá nhân thành lập và
làm chủ sở hữu.

 Chế độ trách nhiệm:chịu trách nhiệm hữu hạn
 Tư cách pháp lý: có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp
GCNĐKKD.

2. VỐN
Đ.74 Đ.87 LDN 2014
+ Vốn điều lệ do chủ sở hửu đầu tư, phải có nghĩa vụ góp vốn đủ và
đúng thời gian cam kếttrongthờihạn90ngày.
+Không được giảm vốn điều lệ.
+Tăng vốn điều lệ:chủ sở hửu công ty đầu tư thêm hoặc huy động
vốn góp từ ngườikhác.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU

•

Quyềncủa chủ sở hữu côngty

(Đ.75 LDN 2014)

 Chủsởhữulàtổchức
 Chủsởhữulàcánhân
• Nghĩavụcủachủsởhữu
(Đ.76LDN 2014)

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

•

Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức
NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

MỘT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (CHỦ

CÔNG TY

TỊCH HĐTV)

KIỂM SOÁT VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC
GIÁM ĐỐC

•

Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân
(Đ. 85 LDN 2014)

CHỦ TỊCH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM
ĐỐC

•

Hội đồng thành viên
(Đ.79 LDN 2014)

 ThànhviênHĐTV:
Chủsỡhữubổnhiệm,miễnnhiệm
Từ3đến7thànhviên
Nhiệmkỳ:khôngquá5năm

 ChủtịchHĐTV:
ChủsỡhữubổnhiệmhoặcdocácthànhviênHĐTVbầutheonguyêntắcquábán.
Nhiệmkỳ:khôngquá5năm
Quyềnvànghĩavụ: (K2.Đ57 LDN 2014)

•

Chủ tịch công ty
(Đ.80 LDN 2014)

 Dochủ sở hữu bổ nhiệm
 Nhân danh chủ sỡ hữu thực hiện các quyền và nghĩa

vụcủacôngtytrừquyềnvànghĩavụcủagiámđốc(tổnggiámđốc)

 Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu

•

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
(Đ.81 LDN 2014)
-DoHĐTV hoặc chủ tịch bổ nhiệm hoặc thuê

-

Nhiệm kỳ:không quá 5 năm
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐTV hoặc chủ tịch công ty về việc
thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

-Quyền hạn, nghĩavụ(K2.Đ81 LDN2014)

•

Kiểm soát viên
(Đ. 82 LDN 2014)

Do chủ sở hữu bổ nhiệm.
Nhiệm kỳ:không quá5năm.
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ sở hữu.
Quyềnvànghĩavụ: K2....
CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 9
Bài giảng môn luật kinh tế Công ty TNHH MTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn luật kinh tế Công ty TNHH MTV - Người đăng: rubystarlucky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng môn luật kinh tế Công ty TNHH MTV 9 10 383