Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn Quản Trị Mạng

Được đăng lên bởi anhnhi54cntt
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUC
LUC
•
•
L o cal U se r G ro u p

............................................................................................................................................ 01

L ocal P o lic y -L o c a l se c u rity P o l i c y ............................................................................................................ 08
D om ain C o n lro lle r-Jo in D o m ain ................................................................................................................ 16
D om ain U se r G r o u p .........................................................................................................................................22
S h are-O fflin e file ..............................................................................................................................................30
N T F S ......................................................................................................................................................................41
H o m e d irs-P ro file ...............................................................................................................................................51
P r i n ti n g ................................................................................................................................................................. 55
O u -D e le g a te C o n t r o l ....................................................................................................................................... 63
G P O -D e p lo y S W ..............................................................................................................................................70
S ecu rity T e m p la te - A u d it................................................................................................................................78
T erm in al ...............................................................................................................................................................84
B a c k u p -S h a d o w c o p y ..................................................................................................................................... 88

LO CAL USER & G R O U P
I. W indow s S e rv e r 2003
1. T ạo Local U ser
B l: Click nút phải chuột trên M y C o m p u te r —> M ange
—> System tools —> Local u ser an d g ro up —>U sers

B2: Click nút phai chuột trên U sers —*• New U sers
JJx J

‘ C o m p u te r M a n a g e m e n t
■B...
MUC LUC
Local U ser G roup ............................................................................................................................................01
Local Policy-L ocal security P o licy ............................................................................................................08
Domain Conlroller-Join D om ain ................................................................................................................ 16
Domain U ser G ro u p .........................................................................................................................................22
Share-Offline file ..............................................................................................................................................30
N T F S ......................................................................................................................................................................41
H om edirs-Profile ...............................................................................................................................................51
P rin tin g ................................................................................................................................................................. 55
O u-Delegate C o n tro l....................................................................................................................................... 63
G PO -D eploy SW ..............................................................................................................................................70
Security Tem p late-A udit................................................................................................................................78
Terminal ...............................................................................................................................................................84
Backup-Shadow copy ..................................................................................................................................... 88
Bài giảng môn Quản Trị Mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn Quản Trị Mạng - Người đăng: anhnhi54cntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Bài giảng môn Quản Trị Mạng 9 10 788