Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lêni

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

* Biện chứng(BC) là chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hoá và vận động, PT
theo QL của các SV,HT, quá trình trong tự nhiên, XH và tư duy.
BCKQ là biện chứng
của TGVC, toàn bộ giới
tự nhiên.

Biện chứng

BCCQ là sự P/A BCKQ
vào trong Đ/S ý thức
của CN (tư duy BC).

2

“ Phép BC là môn KH về những QL phổ biến của sự VĐ và PT của tự
nhiên của XH loài người và của tư duy…” “ PBC là KH về sự liên hệ phổ
biến”(ăngghen)
“ PBC là phương pháp mà điều căn bản là nó xem xét những SV và những P/A
của chúng trong tư tưởng trong MLH qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc,
sự VĐ, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng”(ăngghen)
Phép siêu hình

Phép biện chứng
Đối lập nhau

3

C.Mác: “Trong quan niệm tích cực về cái hiện tồn, PBC đồng thời cũng bao hàm cả
quan niệm về sự phủ định cái hiện tồn đó, về sự tiêu vong tất yếu của nó. Vì PBC
không khuất phục trước một cái gì cả và về thực chất thì nó có tính chất phê phán và
CM…”

- PBC DV của con người Mác được xác lập trên nền tảng của TGQ duy vật khoa học
- PBC DV của CN Mác có sự thống nhất giữa nội dung TGQ DVBC và PPL(BCDV),
nhận thức, giải thích và cải tạo TG.
- PBC DV của CN Mác có vai trò nhận thức và cải tạo TG, trên nguyên tắc PPL KQ,
toàn diện, PT, lịch sử cụ thể,…tìm ra nguồn gốc mâu thuẫn và động lực cơ bản của
sự VĐ, PT

4

5

* Mối liên hệ là chỉ sự quy định, sự tác động và chuyển hoá lẫn nhau giữa các
SV,HT hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi SV,HT trong TG
* Mối liên hệ phổ biến là chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các SV,HT của TG,
đống thời chỉ các mối liên hệ tồn tại ở mọi SV,HT của TG, nó thuộc đối tượng N/C của
PBC.

6

(V.I. Lênin)

* Phát triển chỉ quá trình VĐ của SV theo khuynh hướng đi lên, từ trình độ
thấp đến cao; từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Nghĩa là chỉ một xu hướng
vận động của SV tạo ra sự biến đổi chất của sự vật.

* Vận động (biến đổi) chỉ là sự tăng lên hay giảm xuống về lượng và được lặp đi lặp
lại ở chất cũ.
Phát triển là quá trình biến đổi về chất theohướng ngày càng hoàn thiện
(Phát triển khác với tăng trưởng)

7

- Tính khách quan, phổ biến và đa dạng của sự phát triển
Nguyên lý về sự phát triển là cơ sở lý luận cho nguyên tắc chỉ đạo
nhận thức và hoạt động thực tiễn: Phải xem xét SV theo quan điểm phát
triển

8

* Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính,
những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các SV và HT thuộc một lĩnh vực nhất
định.

Tính chất phổ biến của Sự Sống (Cái chung) không tồn tại ngoài nhưng
hinh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lêni - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lêni 9 10 624