Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương mở đầu Ths. Vương Than

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* CN Mác-lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa
học của C.Mác, ăngghen và sự phát triển của Lênin; được
hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư
tưởng nhân loại và tổng kết thực tiển thời đại; là TGQ, PPL
phổ biến của nhận thức KH và thực tiễn CM; là KH về sự
nghiệp giải phóng G/c VS, giải phóng nhân dân LĐ khỏi
chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

KTCT Mác-Lênin

CNXH KH

* Triết học Mác-Lênin N/C những quy luật vận động, phát triển chung nhất của
tự nhiên, XH và tư duy, nhằm xây dựng TGQ và PPL chung nhất của nhận thức KH và thực
tiễn CM.

* KTCT Mác-Lênin N/C những quy luật KT-XH của quá trình ra đời, phát triển và
suy tàn của PTSX TBCN. từ đó tất yếu ra đời PTSX cao hơn- CSCN
* CNXH KH N/C làm sáng tỏ những quy luật KQ của quá trình CM XHCN,
bước chuyển từ XH TBCN lên XH CSCN.

* Điều kiện KT-XH:
- Năm 40 TKXIX, CN Mác ra đời trên cơ sở cuộc CMCN, chuyển cơ bản
LĐ thủ công bằng máy móc. Từ đó, đã tác động làm thay đổi sâu sắc trên các
mặt đời sống XH. Đặc biệt thúc đẩy LLSX phát triển rất cao.
- Mâu thuẫn giữa LLSX XHH cao với CĐ chiến hữu tư nhân TBCN. Biểu
hiện thông qua các cuộc khủng hoảng KT chu kỳ; bãi công G/CCN Lyong 18311834 (Pháp); PT Hiến chương Anh (1835-1848)…

 Từ đó đặt ra yêu cầu KQ là phải có lý luận KH soi đường cho G/C vô sản đấu
tranh cho sự dân chủ, công bằng và tiến bộ XH.

Tiền đề
* Lý luận:

* Khoa học tự nhiên

- Kế thừa chọn lọc triết học cổ điển Đức.

- Định luật BT&CH năng lượng.

- KTCT cổ điển Anh.

- Thuyết tiến hoá.

- CNXH không tưởng Pháp, Anh.

-Thuyết tế bào.

- Năm 1844, Mác viết “Bản thảo KT-triết học”. Trong đó bày tỏ quan điểm cộng
sản của mình, do đó bị chính phủ Phổ trục xuất khỏi Pháp và đến Bỉ, Mác
chuyên tâm N/CKTCT.
- Năm 1845 “Gia đình thần thánh”(Mác và ănghen)
-Năm 1845 “Luận cương về Phoiơbắc” (Mác)
- Năm 1847 “Sự khốn cùng của triết học”(Mác và ănghen)
- Năm 1946 “Hệ tư tưởng Đức” (Mác và ănghen)
- Năm 1848 “Tuyên ngôn ĐCS”, Mác và ăngghen trục xuất khỏi Bỉ, trở lại Pháp
sau đó đến Anh. GĐ Mác nghèo C/s chủ yếu dựa vào ănghen.
-Năm 1867 “Tư bản” (Mác)
- Năm 1875 “Phê phán cương lĩnh Gôta” (Mác)

- Cuối TK XIX- đầu TK XX, CNTB chuyển sang GĐ CNĐQ, sự bóc lột và bành
chướng, xâm lược trên phạm vi TG. Do đó, tính chất, mức độ, quy mô rộng
lớn, phức tạp, mâu thuẫn G/CVS>< TS ngày càng gay gắt.
- Sự phát triển mạnh mẽ của thành tựu KHTN, một mặt lý giải được Đ/s CTXH, mặt khác bị CNDT lợi dụng gây ảnh hưởng đến nhận thức, thực tiễn
phong trào CM.
- CN Má...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương mở đầu Ths. Vương Than - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương mở đầu Ths. Vương Than 9 10 104