Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ nhất
Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin

- CNDVBC là hạt nhân lý luận triết học của TGQ khoa học
Mác-Lênin, là hình thức phát triển cao nhất của CNDV.
- Triết học là hệ thống những quan điểm lý luận chung
nhất về TG và vị trí của con người trong TG đó.

- Vấn đề cơ bản của triết học có tính chất hai mặt:

+ Thứ nhất: ý thức và vật chất: cái
nào có trước, cái nào có sau? Cái
nào quyết định cái nào?

+ Thứ hai: Con người có khả
năng nhận thức được thế giới
hay không?

 Từ đó phân chia thành các trường phái triết học lớn: CNDV; CNDT; khả tri
luận; bất khả tri luận; CN nhị nguyên; CN hoài nghi…
- Các nhà DV: B/C TG là vật chất, là cái có trước và quyết định ý thức của CN.
Ý thức là cái có sau.
- Các nhà DT: B/C TG là ý thức, là cái có trước và quyết định vật chất , ý thức
là tính thứ nhất, V/C là tính thứ hai.
+ CNDT: xem xét SV phiến diện, tuyệt đối hoá và gắn với lợi ích của G/c thống
trị, bóc lột nhân dân LĐ. CNDT thường có mối quan hệ chặt chẽ với tôn giáo.

- CNDV chất phác (cổ đại): V/C có trước, nhưng ở dạng V/c cụ thể, cảm tính,
trực quan. Do đó, kết luận mang tính ngân thơ, chất phác, khởi đầu
- CNDV siêu hình (cận đại Tây Âu-TKXVIII): Tư duy SH, máy móc của cơ học,
TG là một cỗ máy khổng lồ, các chi tiết, bộ phận tách rời, không biến đổi,
nếu có chỉ là sự tăng về SL do sự tác động bởi nguyên nhân bên ngoài.
- CNDV biện chứng (hiện đại 40 TK XIX do Mác-ănghen):
+ Nâng cao được trình độ ngây thơ, chất phác, lên lý luận hoàn chỉnh.
+ Vượt qua những hạn chế trước, khắc phục được T/c SH trong việc giải
thích TG.
+ Giái thích TG trên cơ sở những thành tựu KH và thực tiễn thời đại.

* Kết luận: Các quan niệm trong lịch sử về vật chất.
+ Thành tựu: Xuất phát từ chính TG VC để giải thích.
+ Hạn chế: Thứ nhất: Chưa đạt tới tầm bao quát nhất trước những thành
tựu của KH hiện đại. (VD: V/C là nguyên tử- đúng các hiện tượng tự nhiên, chưa đúng
trong Đ/S XH, tinh thần…) (VD: Ý thức tạo nên từ V/C nào? Linh hồ nặng bao
nhiêu?)…Thứ hai: Đi từ giác độ bản thể luận (yếu tố gốc), chưa giải quyết từ

nhận thức luận- tức cái nào P/a, cái nào được P/a? (Lênin)

"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách
quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm
giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không
lệ thuộc vào cảm giác".
(V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ,
Mátxcơva, 1980, t.18, tr. 151).

* Nội hàm của định nghĩa vật chất (Lênin):
- V/C là phạm trù triết học, khái quát thuộc tính ...
Phần thứ nhất
Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin 9 10 706