Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng những quy định chung về thừa kế

Được đăng lên bởi Hiệp Đoàn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giảng viên: Nguyễn Văn Tiến

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

KẾT CẤU BÀI GIẢNG

KẾT CẤU BÀI GIẢNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Tài liệu tham khảo bắt buộc:
* Giáo trình:
• Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2014), Giáo
trình Luật dân sự Việt Nam, Tập 1, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, tr 343 – 373;
• Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình
Luật dân sự Việt Nam, Tập 1, Nxb. Công an
nhân dân, Hà Nội, tr 297 - 322;
;

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
* Văn bản quy phạm pháp luật:
•Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
•Bộ luật dân sự năm 2005;
•Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;
•Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết
một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia
đình;

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
2) Tài liệu tham khảo khác:
•Hoàng Thế Liên (Chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật
dân sự năm 2005, Tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
tr 07 - 45;
•Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo
trình pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền
thừa kế, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tr 173 -207;
•Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2013), Pháp luật về thừa
kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp, Nxb. Tư pháp. Hà
Nội.

I. KHÁI NIỆM VỀ THỪA KẾ VÀ
QUYỀN THỪA KẾ
1) Khái niệm về thừa kế :
- Khái niệm
- Đặc điểm của thừa kế
2) Quyền thừa kế:
- Khái niệm về quyền thừa kế
- Đặc điểm của quyền thừa kế

KHÁI NIỆM VỀ THỪA KẾ

Thừa kế là quá trình dịch chuyển tài sản
thuộc sở hữu của người chết cho những
người còn sống.

ĐẶC ĐIỂM VỀ THỪA KẾ

KHÁI NIỆM VỀ QUYỀN THỪA KẾ

ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYỀN THỪA KẾ

II. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA QUYỀN THỪA KẾ
1) Nguyên tắc bảo hộ về quyền thừa kế của
cá nhân
2) Nguyên tắc bình đẳng về quyền thừa kế
3) Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt
của chủ thể trong quan hệ thừa kế

1) NGUYÊN TẮC BẢO HỘ VỀ QUYỀN
THỪA KẾ CỦA CÁ NHÂN

2) NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG
VỀ QUYỀN THỪA KẾ

3) NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ
ĐỊNH ĐOẠT CỦA CHỦ THỂ TRONG
QUAN HỆ THỪA KẾ

III. NGƯỜI THỪA KẾ
1) Khái niệm người thừa kế
2) Điều kiện của người thừa kế
3) Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

1) KHÁI NIỆM NGƯỜI THỪA KẾ
• Người thừa kế là người được hưởng tài sản của
người chết để lại theo chỉ định trong di chúc
hoặc theo quy định của pháp luật đồng thời phải
thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để
lại trong phạm vi di sản được hưởng.
• Người thừa kế bao gồm: Người thừa kế theo
pháp luật, người thừa kế theo di chúc.

2) ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
• Đối vớ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng những quy định chung về thừa kế - Người đăng: Hiệp Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài giảng những quy định chung về thừa kế 9 10 547