Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi trungkientran192
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2387 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tr­êng ®¹i häc l©m nghiÖp
Bé m«n To¸n

Vò Kh¾c B¶y

Bµi gi¶ng

ph­¬ng ph¸p sè
(ph­¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n)

Hµ néi - N¨m 2012

Bài giảng : Phương pháp phần tử hữu hạn – Bộ môn Toán ĐHLN

.

LỜI NÓI ĐẦU

Để giải và tính toán các bài toán về kêt cấu cơ học, ngoài các phương pháp giải tích

ta còn có các phương pháp số. Do các bài toán cơ học thường dẫn đến việc giải các
phương trình vi phân với các điều kiện biên xác định nào đó. Vì vậy thời kỳ đầu của các
phương pháp số là : các phương pháp tích phân số và phương pháp sai phân hữu hạn. Cùng
với sự phát triển của máy tính điện tử, phương pháp phần tử hữu hạn ra đời và phát triển
rất mạnh mẽ và là một phương pháp được dùng rất phổ biến hiện nay khi tính toán các
bài toán cơ học. Nó cũng đã được áp dụng để có được nhiều chương trình tính cho các
dạng bài toán cơ học khác nhau: Tính cho dàn thanh, khung không gian, các kết cấu
dạng tấm , vỏ ,...
Phương pháp phần tử hữu hạn là môn học cơ sở của các ngành kỹ thuật liên quan
đến tính toán các kết cấu và hiện cũng là một môn học của ngành Xây dựng và Kỹ thuật
công trình thuộc trường ĐHLN.
Trong năm trước đây chúng tôi có biên soạn nội dung bài giảng : Phương pháp
phần tử hữu hạn để phục vụ cho công tác giảng dạy môn học : Phương pháp số. Vẫn biết
rằng tài liệu viết về môn học này đã có rất nhiều trên các dạng : sách , bài giảng và trên
mạng, song thiết nghĩ thì việc biên soạn một tài liệu dạng bài giảng về phương pháp
phần tử hữu hạn với thời lượng 2 tín chỉ cũng là điều cần thiết để các em sinh viên ( và
cả các độc giả lần đầu biết về phương pháp này) tiếp cận với môn học này thuận lợi hơn.
Tài liệu mới chỉ tiếp cận đến một số nội dung và khái niệm cơ bản của phương
pháp phần tử hữu hạn. Các vấn đề trình bày mới dừng đến việc tính toán cho dàn, khung
không gian.
Tài liệu cũng đã đưa ra một số thủ tục cơ bản trong lập trình tính toán, các thủ tục
này được viết trong Visual Basic, độc giả có thể chuyển đổi dễ dàng sang các môi trường
lập trình khác.
Mong rằng với ý muốn như thế sẽ giúp ích được phần nào cho quá trình học tập
môn học này của các em sinh viên, và tất nhiên rất mong được các đóng góp của độc giả
về các vấn đề trình bài trong tài liệu.
Tác giả
1
Biên soạn Vũ Khắc Bảy – Tháng 08 năm 2012

Bài giảng : Phương pháp phần tử hữu hạn – Bộ môn Toán ĐHLN

.

Chương I

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG &
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRONG CƠ HỌC
I.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

I.1.1 Ten xơ ứng suất.
Dưới tác dụng của lực ngoài, ...
Trêng ®¹i häc l©m nghiÖp
Bé m«n To¸n
Vò Kh¾c B¶y
Bµi gi¶ng
ph¬ng ph¸p
(ph¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n)
Hµ néi - N¨m 2012
Bài giảng phần tử hữu hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phần tử hữu hạn - Người đăng: trungkientran192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Bài giảng phần tử hữu hạn 9 10 597