Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Toto Lùn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC:
1. Một số quan điểm phi mácxít về nguồn gốc nhà nước
1.1. Thuyết thần học: Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học cho rằng: Thượng
đế là người sắp đặt trật tự xã hội, Nhà nước là do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự
chung. Do vậy, Nhà nước là do lực lượng siên nhiên và đương nhiên quyền lực Nhà nước
là vĩnh cửu, bất biến và sự phục tùng quyền lực này là cần thiết và tất yếu.
1.2. Thuyết gia trưởng: các nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng chứng minh rằng
Nhà nước là kết quả của sự phát triển gia đình, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc
sống con người. Vì vậy, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội và quyền lực Nhà nước về bản
chất cũng giống như quyền gia trưởng của người đứng đầu gia đình
1.3. Thuyết khế ước xã hội (thuyết hợp đồng) :
Đến khoảng thế kỷ 16,17,18 đã xuất hiện hàng loạt quan niệm mới về nguồn gốc
Nhà nước. Đa số các học giả tư sản đều tán thành quan điểm cho rằng sự ra đời của Nhà
nước là sản phẩm của một khế ước (hợp đồng) được ký kết trước hết là giữa những con
người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước phản ảnh lợi
ích của các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu nhà nước
phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của họ xã hội. Tiêu biểu cho thuyết khế ước xã hội là các nhà
tư tưởng tư sản như Jean Bodin (1530-1596), Mongtetxkiơ (1689-1775), Jean Jaccuen
Roussou (1712-1778)…. Theo Điđơro, trong trường hợp Nhà nước không giữ được vai
trò của mình , các quyền tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ bị mất hiệu lực và nhân dân
có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới. Vì vậy, thuyết khế ước xã hội thật sự
trở thành cơ sở cho thuyết dân chủ cách mạng và cơ sở tư tưởng cho cách mạng tư sản,
lật đổ ách thống trị phong kiến. Với ý nghĩa đó, nó có tính cách mạng và giá trị lịch sử to
lớn.
Nhưng học thuyết này vẫn có hạn chế căn bản vì vẫn giải thích nguồn gốc nhà
nước trên cơ sở chủ nghĩa duy tâm, coi nhà nước thành lập do ý muốn, nguyên vọng chủ
quan của các bên tham gia khế ước, không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất
giai cấp của nhà nước.
Nhìn chung, tất cả các quan niệm trên hoặc do nhận thức còn hạn chế nên không
hiểu, hoặc do bị chi phối bởi lợi ích giai cấp nên cố tình giải thích sai những nguyên tắc
đích thực làm phát sinh nhà nước. Đa số họ đều xem xét sự ra đời của Nhà nước tách rời
những điều kiện vật chất của xã hội, tách rời những nguyên nhân kinh tế, và chứng minh
rằng nhà nước là một thiết chế phải có của mọi xã h...
Bài 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
I. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC:
1. Một số quan điểm phi mácxít về nguồn gốc nhà nước
1.1. Thuyết thần học: Các nhà tưởng theo thuyết thần học cho rằng: Thượng
đế là người sắp đặt trật tự xã hi, Nnước là do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự
chung. Do vậy, Nhà nước là do lực lượng siên nhiên và đương nhiên quyền lực Nhà nước
là vĩnh cửu, bất biến và sự phục tùng quyền lực này là cần thiết và tất yếu.
1.2. Thuyết gia trưởng: các nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng chứng minh rằng
Nhà nước kết quả của sự phát triển gia đình, hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc
sống con người. Vì vậy, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội và quyền lực Nhà nước về bản
chất cũng giống như quyền gia trưởng của người đứng đầu gia đình
1.3. Thuyết khế ước xã hội (thuyết hợp đồng) :
Đến khoảng thế kỷ 16,17,18 đã xuất hiện hàng loạt quan niệm mới về nguồn gốc
Nhà nước. Đa số các học giả tư sản đều tán thành quan điểm cho rằng sự ra đời của Nhà
nước sản phẩm của một khế ước (hợp đồng) được ký kết trước hết giữa những con
người sống trong trạng thái tự nhiên không nhà nước. vậy, nhà nước phảnnh lợi
ích của các thành viên trong hội mỗi thành viên đều quyền yêu cầu nhà nước
phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của họ hội. Tiêu biểu cho thuyết khế ước hội các n
tưởng sản như Jean Bodin (1530-1596), Mongtetxkiơ (1689-1775), Jean Jaccuen
Roussou (1712-1778)…. Theo Điđơro, trong trường hợp Nhà nước không giữ được vai
trò của mình , các quyền tự nhiên bị vi phạm thì khế ước sẽ bị mất hiệu lực nhân dân
quyền lật đổ nhà nước và kết khế ước mới. vậy, thuyết khế ước hội thật sự
trở thành sở cho thuyết dân chủ cách mạng sở tưng cho cách mạng sản,
lật đổ ách thống trị phong kiến. Với ý nghĩa đó, nó có tính cách mạng và giá trị lịch sử to
lớn.
Nhưng học thuyết này vẫn hạn chế căn bản vẫn giải thích nguồn gốc nhà
nước trên sở chủ nghĩa duy tâm, coi nhà nước thành lập do ý muốn, nguyên vọng chủ
quan của các bên tham gia khế ưc, không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất
giai cấp của nhà nước.
Nhìn chung, tất cả các quan niệm trên hoặc do nhận thức còn hạn chế nên không
hiểu, hoặc do bị chi phối bởi lợi ích giai cấp nên cố tình giải thích sai những nguyên tắc
đích thực làm phát sinh nhà nước. Đa số họ đều xem xét sự ra đời của Nhà nước tách rời
những điều kiện vật chất củahội, tách rời những nguyên nhân kinh tế, và chứng minh
rằng nhà nước một thiết chế phải của mọi hội, theo họ, nhà nước không thuộc
một giai cấp nào, nhà nước của tất cả mọi người hội văn minhi mãi cần nhà
nước.
2. Quan điểm mácxít về nguồn gốc nhà nước
Học thuyết Mác-LêNin coi nhà nước hiện tượng hội quá trình phát sinh,
phát triển tiêu vong. Nhà nước một lực lượng nảy sinh từ hội, sản phẩm
điều kiện của hội loài người. Nhà nước chỉ xuất hiện khi hội phát triển đến một
BÀI GIẢNG pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG pháp luật đại cương - Người đăng: Toto Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
BÀI GIẢNG pháp luật đại cương 9 10 20