Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi hoangtam-dt56b
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Người soạn thảo: ThS.
Nguyễn Thị Thúy Hằng

1

Chương 1: Nhập môn Pháp luật đại
cương
Nghiên cứu giáo trình

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng -

2

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Viện KT & QL

Chương 2: Những vấn đề chung về Nhà nước

2.1

Nguồn gốc Nhà nước

2.2

Khái niệm và bản chất của Nhà nước

2.3

Đặc điểm của Nhà nước

2.4

Chức năng của Nhà nước

2.5

Hình thức Nhà nước – Chế độ chính trị

2.6

Các kiểu Nhà nước trong lịch sử

2.7

Bộ máy Nhà nước
3

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Viện KT & QL

Mối quan hệ hữu cơ giữa nhà nước và pháp
luật

Quan hệ qua lại: NN chỉ thực hiện quản lý xã hội theo

đường lối của mình bằng hệ thống pháp luật. Pháp luật
chỉ có ý nghĩa thực sự khi được nhà nước bảo đảm thực
hiện bằng sức mạnh cưỡng chế, tổ chức…..
Quan hệ ràng buộc: Mặc dù pháp luật do Nhà nước đề

ra nhưng khi được ban hành, pháp luật tác động trở lại
đối với Nhà nước

4

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Viện KT & QL

2.1. NGUỒN GỐC NHÀ NƯỚC

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước

i ểm
Quan đ
duy tâm

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng 2.1.1 Các quan điểm giải thích nguThS.
ồ
n
gốc nhà nước
Viện KT & QL

Thuyết thần quyền

THIÊN TỬ

“Vua được tạo ra từ những phần
của các vị thánh siêu đẳng….
Người là vị thánh tối cao mang
hình người” (Bộ luật Manou của
Ấn Độ)

6

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồ
n gốc nhà nước
Viện KT & QL

Thuyết tâm lý
Nhà nước
là lực
lượng siêu
nhiên

NN xuất hiện do nhu cầu về tâm lý của
con người nguyên thủy luôn muốn phụ
thuộc vào các thủ lĩnh, giáo sĩ…

Thuyết gia trưởng
Nhà nước là kết quả của sự
phát triển của gia đình, là hình
thức tự nhiên của cuộc sống
con người

Quyền
gia
trưởng
của
người
đứng đầu
7

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Viện KT & QL

Thuyết bạo lực

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước
Nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực

Thị tộc chiến
thắng

Nô dịch

Hệ thống cơ quan đặc
biệt = Nhà nước

Thj tộc thất bại

8

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng Viện KT & QL

2.1.1 Các quan điểm giải thích nguồn gốc nhà nước
 Thuyết khế ước xã hội: NN là sản phẩm của

một khế ước được ký kết giữa những người sống
trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước,
dựa trên cơ sở mỗi người tự nguyện nhượng một phần
trong số các quyền tự nhiên vốn có của mình giao cho
một tổ chức đặc biệt là nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích
chung của cộng đồng.

Nhà nước

Người dân
Tự do, tiền bạc, vật chất,……..

Bảo vệ kẻ yếu,, kiểm soát kẻ mạnh
Làm cho người có quyền được hưởng, người có nghĩa vụ phải...
PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
Ng i so n th o: ThS. ườ
Nguy n Th Thúy H ng
1
bài giảng pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng pháp luật đại cương - Người đăng: hoangtam-dt56b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
bài giảng pháp luật đại cương 9 10 503