Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng PPDH Sinh học

Th.S. Phạm Đình Văn

Phần I. ĐẠI CƯƠNG PHDH SINH HỌC
Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ CỦA PPDH SH

Tên gọi của môn học:
Thập kỉ 60, TK XX:
- Giáo pháp học
Thập kỉ 70, TK XX:

- Phương pháp giảng dạy
- Lí luận dạy học bộ môn

Hiện nay:

- Phương pháp dạy học bộ môn

 Phản ánh trình độ phát triển của môn học trong từng giai đoạn lịch sử
nhất định.
 Tuy nội hàm khái niệm của các tên gọi trên là không đồng nhất với
nhau. Nhưng dù là tên gọi nào thì nội dung chủ yếu của môn học cũng gồm 2
phần:
+ Phần lí luận chung của quá trình dạy học (QTDH).

Bài kĩgiảng
Sinh
+ Phần hệ thống
năng cụPPDH
thể của QTDH.

học
Th.S.
Văn
 Tùy từng giai
đoạn,Phạm
tùy mục Đình
đích muốn
nhấn mạnh mặt này hay mặt
kia mà dùng các tên gọi khác nhau.
 “Lí luận dạy học” vẫn là tên gọi bao quát nhất, bao hàm cả PPDH


Vị trí của môn học:
PPDH Toán
PPDH Sinh học

KHGD

LLDH

PPDH

PPDH Vật lí
…

Đại cương
PPDHSH

THCS
THPT

PPDH bộ môn
+ PPDH TVH (lớp 6)
+ PPDH ĐVH (lớp 7)
+ PPDH SLN (lớp 8)
+ PPDH DT (lớp 9)
+…

1. Đối tượng của PPDH Sinh học

Khoa Sinh - Đại học Sư phạm Đồng Tháp

1

Bài giảng PPDH Sinh học

Th.S. Phạm Đình Văn

Đối tượng nghiên cứu của LLDH: Là các quy luật của QTDH. Các quy
luật này phản ánh những mối quan hệ tất yếu, bản chất giữa hoạt động dạy và
hoạt động học giữa các thành tố của QTDH.
Đối tượng nghiên cứu của PPDH: Các quy luật của QTDH phù hợp với
những đặc điểm của việc dạy và học bộ môn Sinh học ở trường phổ thông.
MT
PP

ND
QUÁ
TRÌNH
DẠY
HỌC

TC

PT
ĐG

Vận dụng phù hợp với những đặc
điểm của việc dạy và học môn Sinh
học ở trường phổ thông

2. Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ tổng quát: Nghiên cứu phát triển lý thuyết (Hoàn thiện nội
dung dạy học SH ở trường phổ thông) và tổng kết kinh nghiệm (ĐM PPDH)
phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng D & H bộ môn Sinh học, góp
phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông của nước ta.
Nhiệm vụ cụ thể:
* Phát triển nội dung dạy học: Phải thường xuyên cập nhật, chỉnh lý,
hoàn thiện nội dung, chương trình các môn học ở trường phổ thông cho phù hợp
với sự phát triển của xã hội hiện đại.
Vận dụng các thành tựu của LLDH hiện đại, các thành tựu của các ngành
khoa học trong các lĩnh vực khác để phát triển, đổi mới nội dung chương trình

Khoa Sinh - Đại học Sư phạm Đồng Tháp

2

Bài giảng PPDH Sinh học

Th.S. Phạm Đình Văn

sinh học, xác định khối lượng, chiều sâu, trình tự hệ thống các kiến thức để đưa
vào SGK một cách hợp lý với từng lớp học, cấp học.
Song song với việc phát triển chương tr...
Bài giảng PPDH Sinh học Th.S. Phm Đình Văn
Khoa Sinh - Đại họcphạm Đồng Tháp
1
Phn I. ĐẠI CƯƠNG PHDH SINH HỌC
Chương 1. ĐỐING, NHIỆM VỤ CỦA PPDH SH
Tên gọi của môn học:
Thập kỉ 60, TK XX: - Giáo pháp học
- Phương pháp giảng dạy
Thập kỉ 70, TK XX: - Lí luận dy học bộ môn
Hiện nay: - Phương pháp dạy học bộ n
Phản ánh trình độ phát triển của môn học trong tng giai đoạn lịch s
nhất định.
Tuy ni hàm khái nim của các tên gọi trên không đồng nhất với
nhau. Nhưng dù tên gọi nào thì ni dung chủ yếu của môn học cũng gồm 2
phn:
+ Phần lí luận chung của quá trình dạy học (QTDH).
+ Phần hệ thống kĩ năng cụ thể của QTDH.
y từng giai đoạn, tùy mục đích muốn nhấn mạnh mặt này hay mặt
kia mà dùng các tên gọi khác nhau.
“Lí lun dạy học” vẫn là tên gi bao quát nhất, bao hàm cả PPDH
Vị trí của môn học:
1. Đối tượng của PPDH Sinh học
KHGD LLDH PPDH
PPDH Toán
PPDH Sinh hc
PPDH Vt lí
PPDH bn
+ PPDH TVH (lớp 6)
+ PPDH ĐVH (lớp 7)
+ PPDH SLN (lớp 8)
+ PPDH DT (lớp 9)
+ …
Đại cương
PPDHSH
THCS
THPT
Bài giảng PPDH Sinh học
Th.S. Phạm Đình Văn
Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học 9 10 199