Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phương pháp tính cỡ mẫu

Được đăng lên bởi boombitan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIỆN NGHIÊN CỨU Y XÃ HỘI HỌC

Xác định cỡ mẫu nghiên cứu
Nguyễn Trương Nam

Copyright – Bản quyền thuộc về tác giả và thongke.info. Khi sử dụng một
phần hoặc toàn bộ bài giảng đề nghị mọi người trích dẫn: tên tác giả và
thongke.info. Ví dụ: Nguyễn A – Thongke.info.

Cỡ mẫu
Công thức tính cỡ mẫu.


Công thức tính cỡ mẫu cho xác định/ước lượng một tỷ lệ
(cỡ quần thể không xác định)

•

P: tỷ lệ ước tính
d : độ chính xác tuyệt đối mong muốn (confident limit around the point
estimate), thường lấy = 0.05 (5%)
Z : Z score tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn, thường
lấy 95% - 95% CI, 2-side test Z = 1.96

•
•

Cỡ mẫu


Nếu cỡ dân số quần thể dưới 10.000, cỡ mẫu cho
xác định một tỷ lệ được hiệu chỉnh:
 Nh = n/(1+(n/N))

•

Nh : Cỡ mẫu hiệu chỉnh khi cỡ dân số < 10,000
n : cỡ mẫu khi quần thể > 10.000 (tính bằng công thức ở slide trước.
N : cỡ dân số quần thể ước tính

•
•

Cochran,W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
Fisher A et al. Handbook for Family Planing Operations Research design. 2nd edition.
Population Council

Cỡ mẫu


Công thức tính cỡ mẫu cho xác định một trị số
trung bình
N=Z

(1-α/2)






2

ᵟ

2/d2

ᵟ : độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
d : độ chính xác tuyệt đối mong muốn (confident limit around the point
estimate). Ví dụ trị số Huyết áp 110 mmHg, độ chính xác mong muốn
±10 – khoảng dao động 100 – 120mmHg
Z(1-α/2) Z score tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn,
thường lấy 95% - 95% CI, 2-side test Z = 1.96
Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques (3rd ed.).
New York: John Wiley & Sons.

Công thức cỡ mẫu cho so sánh hai tỷ lệ

Ở đó:



cỡ mẫu nhóm 1
cỡ mẫu nhóm 2










Z score tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn, thường lấy 95% - 95%
CI, 2-side test Z = 1.96
Z score tương ứng với lực mẫu, với lực mẫu Beta = 80%, Z = 0.83
r = tỷ lệ cỡ mẫu nhóm 2/nhóm 1
p1 = tỷ lệ ước tính nhóm 1 và q1 = 1-p1
p2 = tỷ lệ ước tính nhóm 2 và q2 = 1-p2
và

Kelsey et al., Methods in Observational Epidemiology 2nd Edition, Table 12-15

Công thức tính cỡ mẫu: so sánh hai giá trị
trung bình (mean)

= Cỡ mẫu nhóm 1
= Cỡ mẫu nhóm 2
= Độ lệch chuẩn nhóm 1
= Độ lệch chuẩn nhóm 2
= Chênh lệch giữa 2 trị số trung bình
k
= Tỷ lệ n2/n1
Z1-α/2 = Z score tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn, thường lấy
95% - 95% CI, 2-side test Z = 1.96
Z1-β = Z score tương ứng với lực mẫu. Lực mẫu = 80%, 2-side test, Z = 0.83
n1
n2

Design effect – Hiệu ứng thiết kế









Các công thức tính cỡ m...
VIỆN NGHIÊN CỨU Y XÃ HỘI HỌC
Xác định cỡ mẫu nghiên cứu
Nguyễn Trương Nam
Copyright Bản quyền thuộc về tác giả và thongke.info. Khi sử dụng một
phần hoặc toàn bộ bài giảng đề nghị mọi người trích dẫn: tên tác giả và
thongke.info. Ví dụ: Nguyễn A Thongke.info.
Bài giảng Phương pháp tính cỡ mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phương pháp tính cỡ mẫu - Người đăng: boombitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng Phương pháp tính cỡ mẫu 9 10 493